Aktualności

Ian Rankin wydaje ponownie powieść, która nigdy więcej nie miała ujrzeć światła dziennego

Ian Ran­kin jest szkoc­kim pisa­rzem spe­cja­li­zu­ją­cym się w powie­ściach kry­mi­nal­nych i sen­sa­cyj­nych. Naj­bar­dziej zna­ny jest jego cykl o inspek­to­rze Joh­nie Rebu­sie, liczą­cy sobie w tym momen­cie dwa­dzie­ścia dwa tomy. Powie­ści Iana Ran­ki­na są oczy­wi­ście bar­dzo popu­lar­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale rów­nież w innych rejo­nach świa­ta autor zyskał pew­ną sła­wę. Tak­że Pola­cy za spra­wą wydaw­nic­twa Alba­tros mogą czy­tać jego kryminały.

Jed­na z wcze­snych ksią­żek Iana Ran­ki­na nosi tytuł Westwind. Ponoć autor miał ogrom­ne trud­no­ści z jej wyda­niem. Wydaw­cy cały czas coś nie paso­wa­ło, powieść była wie­lo­krot­nie prze­pi­sy­wa­na, a redak­to­rzy zbyt gor­li­wie inge­ro­wa­li w samą histo­rię. Osta­tecz­nie Westwind uka­za­ło się w 1990 roku w sym­bo­licz­nym nakła­dzie 1000 sztuk. Ian Ran­kin chciał, żeby książ­ka jak naj­szyb­ciej znik­nę­ła z powierzch­ni zie­mi i nigdy wię­cej na nią nie wróciła.

Za każ­dym razem kie­dy agent i redak­tor pro­si­li mnie o wpro­wa­dze­nie kolej­nych popra­wek, zga­dza­łem się, aż w koń­cu mia­łem wra­że­nie, że książ­ka już tak napraw­dę nie jest moja – z pew­no­ścią nie była tą samą, do pisa­nia któ­rej sia­da­łem. Zde­cy­do­wa­łem więc zepchnąć ją w naj­ciem­niej­szy kąt mojej świa­do­mo­ści, wspo­mi­na Ian Rankin.

A mimo to już wkrót­ce uka­że się nowe wyda­nie tej wła­śnie powie­ści. Po nie­mal trzy­dzie­stu latach wydaw­nic­two Orion posta­no­wi­ło wskrze­sić Westwind. Ian Ran­kin zgo­dził się na taki krok dzię­ki pozy­tyw­nej recen­zji jed­ne­go z fanów. Jesz­cze w tym mie­sią­cu ma się więc ponow­nie uka­zać powieść o sate­li­tar­nym szpie­go­stwie, rzą­do­wych tajem­ni­cach i świa­to­wej poli­ty­ce. Ian Ran­kin zapo­wie­dział, że naj­now­sze wyda­nie będzie nie­co róż­nić od tego, któ­re uka­za­ło się pra­wie trzy deka­dy temu.

Wydaw­ca zwra­ca uwa­gę, że Westwind jest książ­ką bar­dzo na cza­sie, bio­rąc pod uwa­gę to, co się dzie­je na świe­cie, zwłasz­cza roz­pa­tru­jąc idee poli­tycz­ne­go izolacjonizmu.

Póki co nie ma infor­ma­cji co do tego, czy Westwind będzie rów­nież wyda­ny w Polsce.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy