Ekranizacje Zapowiedzi

Mordimer Madderdin wzorem Geralta z Rivii może doczekać się swojej gry wideo

CD Pro­jekt RED na grach o Wiedź­mi­nie, zwłasz­cza na trze­ciej czę­ści serii, zbu­do­wał solid­ną mar­kę i zyskał mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Być może więc nie jest kiep­skim pomy­słem adap­to­wa­nie zna­nych, cie­szą­cych się spo­rą gru­pą fanów, serii lite­rac­kich na medium kom­pu­te­ro­we. Zain­te­re­so­wa­nie spraw­dze­niem powyż­sze­go prze­ja­wia pol­skie stu­dio The Dust, któ­re pod­pi­sa­ło w tym tygo­dniu list inten­cyj­ny z Jac­kiem Pie­ka­rą, będą­cy wstę­pem do zawar­cia umo­wy o prze­nie­sie­nie praw autor­skich, celem stwo­rze­nia gry bazu­ją­cej na Cyklu Inkwizytorskim.

List został zawar­ty 4 grud­nia i obo­wią­zu­je przez trzy mie­sią­ce. Do tego cza­su musi zostać przy­go­to­wa­na sto­sow­na umo­wa, któ­ra w szcze­gó­ło­wy spo­sób okre­śli zasa­dy współ­pra­cy. Samo pod­pi­sa­nie listu nie jest gwa­ran­tem, że taka gra rze­czy­wi­ście powsta­nie. Póki co zarów­no stu­dio The Dust, jak i Jacek Pie­ka­ra zako­mu­ni­ko­wa­li, że są tema­tem zain­te­re­so­wa­ni i są otwar­ci na dal­sze dyskusje.

Z tre­ści listu wyni­ka jed­nak, że stu­diu może rze­czy­wi­ście zale­żeć na pro­duk­cji. Nie mogą się w nim nachwa­lić oso­by same­go pisa­rza, jak i jego serii:

Spół­ka pod­pi­sa­ła list inten­cyj­ny z Panem Jac­kiem Pie­ka­rą, któ­ry jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej w Polsce.

Pan Jacek Pie­ka­ra jest auto­rem mię­dzy inny­mi prze­bo­jo­we­go Cyklu Inkwi­zy­tor­skie­go, tj. serii powie­ści o Mor­di­me­rze Madderdinie.

Jeśli do współ­pra­cy rze­czy­wi­ście doj­dzie, to bio­rąc pod uwa­gę prze­szłość Jac­ka Pie­ka­ry i jego doświad­cze­nie zwią­za­ne z ryn­kiem gier, ta mia­ła­by szan­sę uło­żyć się o wie­le lepiej niż ta mię­dzy Andrze­jem Sap­kow­skim a CD Pro­jekt RED.

Poza boga­tym dorob­kiem lite­rac­kim Pan Jacek Pie­ka­ra był człon­kiem redak­cji wyda­wa­ne­go mie­sięcz­ni­ka o grach kom­pu­te­ro­wych Gam­bler oraz pisał do pra­sy o tema­ty­ce gier kom­pu­te­ro­wych: Świat Gier Kom­pu­te­ro­wych , Click! , Game­Ran­king . Doświad­cze­nie to może być istot­ne w pro­ce­sie pro­duk­cji gier, zauwa­ża­ją w liście inten­cyj­nym ludzie z The Dust.

Cie­ka­we jest to, że fir­ma dotych­czas zaj­mo­wa­ła się gra­mi na urzą­dze­nia mobil­ne, wyko­rzy­stu­ją­cy­mi nie­kie­dy tech­no­lo­gie AR i VR, głów­nie o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej chwa­lą się mię­dzy inny­mi współ­pra­cą z Tym­bar­kiem czy Kubu­siem. Pozo­sta­je więc pyta­nie, czy gro­wa adap­ta­cja Cyklu Inkwi­zy­tor­skie­go mia­ła­by zaist­nieć tyl­ko na smart­fo­nach i table­tach, czy jed­nak stu­dio chcia­ło­by spró­bo­wać ambit­nie wypły­nąć z pro­jek­tem na nie­zna­ne im wody?

Ist­nie­je jesz­cze moż­li­wość, że cała spra­wa jest spryt­nie zapla­no­wa­ną akcją rekla­mo­wą następ­nych przy­gód Mor­di­me­ra Mad­der­di­na lub kolej­ne­go wzno­wie­nia tych wcze­śniej­szych. Jak­by nie było, temat na pew­no war­to śle­dzić. Abs­tra­hu­jąc od lite­rac­kie­go kunsz­tu Jac­ka Pie­ka­ry, budzą­ce­go w pol­skim fan­do­mie spo­ro kon­tro­wer­sji, świat przez nie­go wykre­owa­ny ma spo­ry poten­cjał, by stać się bazą dobre­go, mrocz­ne­go cRPG‑a.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: stockwatch.pl/thedust.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy