Aktualności

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – największa impreza każdego Niestatystycznego

Za co kocha­my tar­gi książ­ki? Ano za to, że wydaw­cy przy­go­to­wu­ją mnó­stwo fan­ta­stycz­nych pre­mier, gdzie­nie­gdzie poja­wia­ją się atrak­cyj­ne raba­ty, przy­jeż­dża­ją zna­ko­mi­ci auto­rzy, i to nie tyl­ko z Pol­ski, ale z całe­go świa­ta, sło­wem: jest to dosko­na­łe świę­to każ­de­go książ­ko­ho­li­ka. A już wkrót­ce będzie kolej­na oka­zja do świę­to­wa­nia. Oto bowiem Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie star­tu­ją 25 paź­dzier­ni­ka. Jak zwy­kle szy­ku­ją się czte­ry nie­za­po­mnia­ne dni.

Kra­kow­skie tar­gi orga­ni­zo­wa­ne są bez prze­rwy od 1997 roku. Ich zna­cze­nie wie­lo­krot­nie wzro­sło w 2013, kie­dy Kra­ków został uho­no­ro­wa­ny pre­sti­żo­wym tytu­łem Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO – jedy­nie sie­dem miast na całym świe­cie dostą­pi­ło takie­go zaszczy­tu. Zeszło­rocz­na, jubi­le­uszo­wa, edy­cja była rekor­do­wa pod wzglę­dem licz­by uczest­ni­ków – tar­gi odwie­dzi­ło ponad 70 tysię­cy ludzi. Jak będzie tym razem? Za nie­ca­ły mie­siąc się prze­ko­na­my. Orga­ni­za­to­rzy liczą na jesz­cze więk­szą frekwencję.

Kra­kow­ska impre­za kła­dzie bar­dzo duży nacisk na mię­dzy­na­ro­do­wość wyda­rze­nia. Orga­ni­za­to­rom zale­ży na przy­cią­gnię­ciu jak naj­więk­szej licz­by zagra­nicz­nych wystaw­ców i auto­rów, co z jed­nej stro­ny poma­ga umoc­nić pozy­cję Pol­ski na ogól­no­świa­to­wej lite­rac­kiej are­nie, z dru­giej ma cha­rak­ter edukacyjny.

W dobie glo­bal­nej wio­ski, zani­ka­nia róż­nic kul­tu­ro­wych zagra­nicz­ni wystaw­cy udo­wad­nia­ją, że war­to sta­wiać na dobrze rozu­mia­ną lokal­ność. Lokal­ność, któ­ra bro­ni swo­jej odręb­no­ści, ale nie zamy­ka się na nowe wzor­ce i zacho­wa­nia. Czer­pie z tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Gwa­ran­tu­jąc posza­no­wa­nie dla tego, co inne, kul­ty­wu­je to, z cze­go wyra­sta. Dzię­ki mię­dzy­na­ro­do­wym uczest­ni­kom jesien­na impre­za sta­je się nie tyl­ko miej­scem pro­mo­cji dobrej książ­ki i spo­tkań z auto­ra­mi, ale tak­że płasz­czy­zną wymia­ny myśli, miej­scem pozna­wa­nia tego, co inne, prze­strze­nią dia­lo­gu mię­dzy róż­ny­mi tra­dy­cja­mi lite­rac­ki­mi, wyja­śnia­ją organizatorzy.

W tym roku gościem hono­ro­wym impre­zy będzie Szwe­cja. Tym samym dzię­ki licz­nym spo­tka­niom, dys­ku­sjom i warsz­ta­tom pol­scy czy­tel­ni­cy będą mogli poznać bli­żej kul­tu­rę, a przede wszyst­kim lite­ra­tu­rę, nasze­go ponie­kąd pół­noc­ne­go sąsia­da. Wśród zapro­szo­nych szwedz­kich oso­bi­sto­ści war­to wymie­nić Anni­kę Lind­gren, wnucz­kę autor­ki kul­to­wych dzie­cię­cych lek­tur: Dzie­ci z Bul­ler­byn czy Pip­pi Poń­czo­szan­ki; Åsę Lind, autor­kę ksią­żek o Pia­sko­wym Wil­ku i Karu­si; Tho­ma­sa Erik­so­na oraz Mon­sa Kal­len­to­fta spe­cja­li­zu­ją­cych się w kry­mi­na­łach. Odbę­dą się rów­nież pane­lo­we dys­ku­sje o lite­ra­tu­rze szwedz­kiej – nie mogło tu oczy­wi­ście zabrak­nąć tema­ty­ki skan­dy­naw­skie­go kry­mi­na­łu. Znaj­dzie się tak­że czas i miej­sce na szwedz­ką kine­ma­to­gra­fię – 26 paź­dzier­ni­ka w Kinie pod Bara­na­mi odbę­dzie się pokaz fil­mów Ing­ma­ra Berg­ma­na. A to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodo­wej, któ­ra dopły­nie do Kra­ko­wa wprost ze Szwecji.

Orga­ni­za­to­rzy Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie zapew­nia­ją, że odwie­dza­ją­cy będą mie­li moż­li­wość spo­tka­nia się z ponad 760 auto­ra­mi z kra­ju i zagra­ni­cy. Na tere­nie impre­zy wysta­wiać się będzie ponad 600 pod­mio­tów, z cze­go czy­tel­ni­ków naj­bar­dziej oczy­wi­ście inte­re­su­ją wydaw­cy – tych będzie oko­ło 130! Co więcej?

Na tere­nach tar­go­wych odby­wa­ją się spo­tka­nia dedy­ko­wa­ne bran­ży wydaw­ni­czo-księ­gar­skiej. Pod­czas Tar­gów roz­strzy­ga­ne są naj­waż­niej­sze pol­skie ple­bi­scy­ty i kon­kur­sy lite­rac­kie. Ponad­to na Tar­gach nigdy nie bra­ku­je spo­tkań dedy­ko­wa­nych naj­młod­szym. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie mają for­mu­łę świę­ta książ­ki w całym Kra­ko­wie. Poza tere­nem impre­zy odby­wa­ją się spo­tka­nia z auto­ra­mi, hap­pe­nin­gi lite­rac­kie, spek­ta­kle teatral­ne, kon­fe­ren­cje, kon­cer­ty i wysta­wy, opo­wia­da­ją organizatorzy.

Tego­rocz­na edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie odbę­dzie się tra­dy­cyj­nie już w EXPO Kra­ków przy ul. Gali­cyj­skiej 9, choć nale­ży pamię­tać, że część wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych będzie roz­gry­wać się w innych miej­scach w mieście. 

Jed­no­ra­zo­wy bilet dla doro­słe­go to 10 zł, ulgo­wy kosz­to­wał będzie 8. Wej­ściów­ki będą dostęp­ne na miej­scu, moż­na je rów­nież kupo­wać onli­ne: http://ksiazka.krakow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/kup-bilet.html.

Impre­za potrwa od 25 do 28 października. 

Godzi­ny otwar­cia jak poniżej:
25.10. 10:00–17:00
26–27.10. 10:00–19:00
28.10. 10:00–17:00

Zebra­li­śmy dla Was rów­nież naj­przy­dat­niej­sze linki:
PROGRAM:
http://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje
GOŚCIE:
http://targiksiazki.exposupport.pl/autorzy
WYDAWCY:
http://www.ksiazka.krakow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/lista-wystawcow.html
PLAN HALI:
http://ksiazka.krakow.pl/public/files/pobranie/Plan-hal-22.MTKwK-2018–25-28-pazdziernika-TwK.pdf
INFORMACJE:
http://www.ksiazka.krakow.pl/pl/dla-zwiedzajacych/informacje-praktyczne.html

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy