Ciekawostki

Najczęściej zabraniane w Stanach Zjednoczonych książki w ciągu ostatnich pięciu lat

Koń­ca dobie­ga co roku obcho­dzo­ny Tydzień Zaka­za­nych Ksią­żek. W tym okre­sie zwra­ca się uwa­gę na pro­blem naru­sza­nia oby­wa­tel­skich wol­no­ści zwią­za­nych z czy­tel­nic­twem. Jeśli myśle­li­ście, że cen­zu­ra lite­ra­tu­ry to temat pozo­sta­wio­ny w dale­kiej prze­szło­ści, nic bar­dziej myl­ne­go. Po dzień dzi­siej­szy nie­któ­re tytu­ły pod naci­ska­mi władz zni­ka­ją z półek biblio­tecz­nych czy nawet księgarnianych.

Tra­dy­cja obcho­dze­nia Tygo­dnia Zaka­za­nych Ksią­żek się­ga lat osiem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku i zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Tam w 1982 roku odby­ła się gło­śna spra­wa, kie­dy to ucznio­wie jed­nej ze szkół w hrab­stwie Nassau oskar­ży­li jej wło­da­rzy o usu­nię­cie z biblio­te­ki pew­nych tytu­łów, co naru­sza­ło pra­wa wyni­ka­ją­ce z Pierw­szej Popraw­ki. Od tego cza­su co roku w ostat­nim tygo­dniu wrze­śnia odby­wa­ją się róż­ne­go rodza­ju akcje i hap­pe­nin­gi, któ­rych celem jest wal­ka z tym procederem.

Oczy­wi­ście spra­wa nie doty­czy tyl­ko Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Książ­ki pod­le­ga­ją cen­zu­rze na całym świe­cie, w nie­któ­rych pań­stwach selek­cja jest ostrzej­sza, w innych nie prze­cho­dzą tyl­ko naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ne dzie­ła. Nie da się jed­nak ukryć, że to wła­śnie w USA spra­wa zaka­za­nych ksią­żek jest naj­sze­rzej komen­to­wa­na i tam trwa­ją naj­ostrzej­sze walki.

Sprawdź­my, jakie książ­ki były w Sta­nach Zjed­no­czo­nych naj­czę­ściej zaka­zy­wa­ne w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat. Poni­żej znaj­dzie­cie listę dwu­dzie­stu takich tytu­łów, któ­re zosta­ły wyda­ne w Polsce.

Trzy­na­ście powo­dów, Jay Asher – dys­ku­sja o samo­bój­stwie, któ­ra ponoć mia­ła zwięk­szyć odse­tek nasto­lat­ków tar­ga­ją­cych się na wła­sne życie

Abso­lut­nie praw­dzi­wy pamięt­nik, Sher­man Ale­xie – tre­ści anty­ro­dzin­ne, używ­ki, wul­gar­ny język, wyuz­da­nie sek­su­al­ne i przemoc

Chło­piec z lataw­cem, Kha­led Hos­se­ini – prze­moc sek­su­al­na, pro­mo­wa­nie Islamu

Zabić droz­da, Har­per Lee – prze­moc i nad­mier­ne uży­wa­nie wyjąt­ko­wo nie­po­praw­ne­go i znie­na­wi­dzo­ne­go w USA sło­wa „Nig­ger”

Z Tan­go jest nas tro­je, Peter Par­nell, Justin Richard­son – anty­ro­dzin­ne tre­ści, homo­sek­su­alizm, budzą­ce kon­tro­wer­sje poli­tycz­ne i reli­gij­ne poglądy

Pew­ne­go lata, Mari­ko Tama­ki, Jilian Tama­ki – boha­te­ro­wie z krę­gu LGBT, nar­ko­ty­ki, moc­ne sce­ny seksu

Szu­ka­jąc Ala­ski, John Gre­en – nie­od­po­wied­nie dla gru­py doce­lo­wej sce­ny zachę­ca­ją­ce uczniów do eks­pe­ry­men­tów seksualnych

Zmyśl coś, Chuck Palah­niuk – tre­ści eks­po­nu­ją­ce bluź­nier­stwo i sek­su­al­ność; książ­ka okre­śla­na jest ohyd­ną i wyjąt­ko­wo obraźliwą

Ele­ono­ra i Park, Rain­bow Rowell – obraź­li­wy język

Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya, E.L. James – tre­ści uka­zu­ją­ce wyuz­da­nie sek­su­al­ne nie­do­sto­so­wa­ne do gru­py odbiorczej

Dziw­ny przy­pa­dek psa noc­ną porą, Mark Had­don – bluź­nier­stwo i pro­mo­wa­nie ateizmu

Fun Home: Tra­gi­ko­miks rodzin­ny, Ali­son Bech­del – prze­moc i ero­tyzm prze­my­co­ny w posta­ci gotyc­kich ilustracji

Habi­bi, Cra­ig Thomp­son – nagość i sce­ny sek­su nie­od­po­wied­nie dla gru­py docelowej

Per­se­po­lis, Mar­ja­ne Satra­pi – hazard, obraź­li­wy język, poli­tycz­nie i kul­tu­ro­wo nie­po­praw­ne treści

Saga, Brian Vau­ghan and Fio­na Sta­ples – anty­ro­dzin­na tema­ty­ka, nagość, seks i wul­gar­ny język nie­do­sto­so­wa­ne do gru­py odbiorców

Skra­dzio­ne życie, Jay­cee Dugard – używ­ki, obraź­li­wy język, nad­mier­ne eks­po­no­wa­nie seksu

Kapi­tan Maj­tas, Dav Pil­key – wul­gar­ny język i prze­moc nie­do­pa­so­wa­ne do gru­py docelowej

Igrzy­ska śmier­ci, Suzan­ne Col­lins – budzą­ce wąt­pli­wo­ści sta­no­wi­sko doty­czą­ce religii

Gnat, Jeff Smith – poli­tycz­ne kon­tro­wer­sje, rasizm, przemoc

Biblia – przy­czy­ny religijne.

Wię­cej o cen­zu­ro­wa­nych książ­kach pisa­li­śmy TUTAJ, zapra­sza­my do lektury 🙂

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy