Sprawdzasz tag

zakazane książki

Aktualności

Jedna z pensylwańskich szkół wprowadziła zakaz dotyczący pewnych książek. Uczniowie protestują

Pro­wa­dzo­ne są akcje spo­łecz­no­ścio­we uświa­da­mia­ją­ce szko­dli­wość i nie­po­praw­ność zaka­zy­wa­nia ksią­żek i cen­zu­ro­wa­nia lite­ra­tu­ry. Na całym świe­cie roz­gry­wa się kolej­na edy­cja kam­pa­nii Ban­ned Book Week. A mimo to, zja­wi­sko nadal jest prze­ra­ża­ją­co powszech­ne. Ucznio­wie jed­nej ze szkół w Yor­ku w sta­nie Pen­syl­wa­nia opro­te­sto­wa­li zakaz nało­żo­ny na książ­ki uczą­ce mło­dzież o trud­nej histo­rii czar­no­skó­rej czę­ści spo­łe­czeń­stwa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Partenon z zakazanych książek

Cen­zu­ra w lite­ra­tu­rze nadal jest zja­wi­skiem powszech­nie widocz­nym. Ze sprze­da­ży wyco­fy­wa­ne są książ­ki pisa­ne kil­ka­dzie­siąt lat temu, któ­rych treść może dziś obra­żać pew­ne gru­py spo­łecz­ne, ze szkol­nych biblio­tek zni­ka­ją tek­sty nie­wy­god­ne bądź poten­cjal­nie krzyw­dzą­ce wraż­li­we dzie­cię­ce umy­sły, tu i ówdzie poja­wią się gru­py oszo­ło­mów palą­cych na sto­sach lite­rac­kie dzie­ła róż­nej wagi, aby w ten jak­że świa­tły i naj­zu­peł­niej prze­my­śla­ny spo­sób zama­ni­fe­sto­wać swo­ją ide­olo­gię, reli­gię czy cokol­wiek inne­go. Bar­dzo waż­ne jest uświa­da­mia­nie ludzi, jak nie­wła­ści­wym i nie­bez­piecz­nym zja­wi­skiem jest cen­zu­ra. Coś, co zaczy­na się nie­win­nie bar­dzo szyb­ko może prze­obra­zić się w prze­ra­ża­ją­cą tra­ge­dię. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najczęściej zakazywane książki ostatniej dekady

Tra­dy­cja obcho­dów Tygo­dnia Zaka­za­nych Ksią­żek w Sta­nach Zjed­no­czo­nych naro­dzi­ła się w 1982. Od tam­te­go cza­su co roku we wrze­śniu przez sie­dem dni orga­ni­zo­wa­ne są licz­ne akcje, któ­rych celem jest zwró­ce­nie uwa­gi spo­łe­czeń­stwa na pro­ce­der usu­wa­nia z biblio­tek i szkół nie­wy­god­nych tytu­łów, co naj­pro­ściej rzecz ujmu­jąc, godzi w wol­ność czy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najczęściej zabraniane w Stanach Zjednoczonych książki w ciągu ostatnich pięciu lat

Koń­ca dobie­ga co roku obcho­dzo­ny Tydzień Zaka­za­nych Ksią­żek. W tym okre­sie zwra­ca się uwa­gę na pro­blem naru­sza­nia oby­wa­tel­skich wol­no­ści zwią­za­nych z czy­tel­nic­twem. Jeśli myśle­li­ście, że cen­zu­ra lite­ra­tu­ry to temat pozo­sta­wio­ny w dale­kiej prze­szło­ści, nic bar­dziej myl­ne­go. Po dzień dzi­siej­szy nie­któ­re tytu­ły pod naci­ska­mi władz zni­ka­ją z półek biblio­tecz­nych czy nawet księ­gar­nia­nych. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Harper Lee na cenzurowanym

Cał­kiem nie­daw­no obcho­dzi­li­śmy tydzień zaka­za­nych ksią­żek, będą­cy pew­ną for­mą pro­te­stu prze­ciw­ko cen­zo­ro­wa­niu i wyco­fy­wa­niu ze szkół czy księ­gar­ni tytu­łów, któ­re według pew­nych instan­cji mogą być rze­ko­mo nie­wła­ści­we. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal. Tym razem ze szko­ły w Bilo­xi w sta­nie Mis­si­si­pi znik­nę­ła powieść Har­per Lee Zabić Droz­da. Czy­taj dalej

-->