Ciekawostki

Niezwykłe ilustracje Amerykańskich bogów Neila Gaimana

Ame­ry­kań­scy bogo­wie Neila Gaima­na to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja dla każ­de­go fana fan­ta­sty­ki. Wkrót­ce zoba­czy­my ich seria­lo­wą adap­ta­cję, a ponad­to – by uczcić to wyda­rze­nie – wydaw­ca przy­go­to­wał nową edy­cję książ­ki z okład­ką oraz ilu­stra­cja­mi, któ­re wyko­nał Daniel Egnéus.

Nową sza­tę gra­ficz­ną otrzy­ma­ły tak­że książ­ka Chło­pa­ki Anan­siego oraz nowe­le Wład­ca gór­skiej doli­nyCzar­ny pies. Efekt jest napraw­dę nie­sa­mo­wi­ty. Wię­cej gra­fik Danie­la może­cie zna­leźć na stro­nie danielegneus.com i jego pro­fi­lu na facebooku.

wladca

czarny-pies

chlopaki-anansiego

 

amerykascy-bogowie

 

Ilu­stra­cje z książek

Ame­ry­kań­scy bogowie

gaiman-graiki-9

Chło­pa­ki Anansiego

gaiman-graifki-6

Ame­ry­kań­scy bogowie

gaiman-grafiki1

Czar­ny pies

gaiman-grafiki-8

Chło­pa­ki Anansiego

gaiman-grafiki-3

Ame­ry­kań­scy bogowie

gaiman-grafiki-2

Wład­ca gór­skiej doliny

gaiman-graiki-7

Ame­ry­kań­scy bogowie

gaiman-grafiki-10

Wład­ca gór­skiej doliny

gaiman-grafiki-5

Czar­ny pies

gaiman-grafiki-4

Wię­cej gra­fik Danie­la może­cie zna­leźć na stro­nie danielegneus.com i jego pro­fi­lu na facebooku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy