Ciekawostki

Ostatnio nagrodzone książki, które warto znać (lista aktualizowana)

Pre­zen­tu­je­my listę zagra­nicz­nych ksią­żek, któ­re ostat­nio zosta­ły uho­no­ro­wa­ne nagro­da­mi lite­rac­ki­mi. W zesta­wie­niu zna­la­zło się miej­sce dla lite­ra­tu­ry pięk­nej, mło­dzie­żo­wej, fak­tu, a tak­że dla fan­ta­sty­ki. Część z pre­zen­to­wa­nych ksią­żek zosta­ła w Pol­sce już wyda­na lub uka­że się w naj­bliż­szym cza­sie. Na pozo­sta­łe musi­my jesz­cze pocze­kać, ale prę­dzej czy póź­niej powin­ny tra­fić do nasze­go kra­ju. Wszak dla każ­de­go wydaw­cy nagra­dza­ne tytu­ły są łako­my­mi kąska­mi dają­cy­mi nadzie­ję na dużą poczyt­ność, a tym samym zwrot z inwe­sty­cji. Lista oczy­wi­ście nie jest pełna.

Będzie­my się sta­rać aktu­ali­zo­wać ją o kolej­ne tytuły.

WYDANE W POLSCE:

1. Wcho­dzi koń do baru (Sus Echad Nich­nas Le-Bar), Dawid Gro­sman – Man Inter­na­tio­nal Booker Pri­ze – maj 2016, Świat Książki

Klub w małym mia­stecz­ku. Widzo­wie spo­dzie­wa­ją się roz­ryw­ko­we­go wie­czo­ru, a komik na sce­nie doko­nu­je wiwi­sek­cji, daje pokaz dez­in­te­gra­cji oso­bo­wo­ści. Ma się wra­że­nie, że zaraz roz­sy­pie się na oczach publicz­no­ści. Ludzie mogli­by wstać i wyjść albo wybu­czeć go czy wygwiz­dać, gdy­by nie to, że wcią­gnął ich do swo­je­go pie­kła. Dowa­le Gee, sta­rze­ją­cy się komik, cza­ru­ją­cy, nie­od­po­wie­dzial­ny, odpy­cha­ją­cy, obna­żył ranę, z któ­rą żył przez wie­le lat – brze­mien­ny w skut­ki, prze­ra­ża­ją­cy wybór mię­dzy dwoj­giem naj­droż­szych sobie ludzi, jakie­go musiał dokonać.

Wcho­dzi koń do baru to wstrzą­sa­ją­ca lek­tu­ra. Komik na sce­nie jest roz­dar­ty mię­dzy zobo­wią­za­niem wobec publicz­no­ści a dłu­giem wobec same­go sie­bie. Posił­ku­jąc się jar­marcz­nym humo­rem i prze­ko­ma­rza­jąc z widow­nią, wywo­łu­je odra­zę i współ­czu­cie – ludzie nie wie­dzą, czy śmiać się, czy pła­kać. Wszyst­ko roz­gry­wa się w obec­no­ści jego przy­ja­cie­la z lat dzie­cię­cych, któ­ry sta­ra się zro­zu­mieć, dla­cze­go został spro­wa­dzo­ny na to przedstawienie.

2. Wro­ta obe­li­sków (Obe­lisk Gate), N.K. Jesmin – Hugo – czer­wiec 2017, SQN Imaginatio

Tak wła­śnie koń­czy się świat – po raz ostatni.Nastaje Sezon, a ludz­kość pogrą­ża się w dłu­giej, zim­nej nocy.Essun – kie­dyś opie­kuń­cza mat­ka, obec­nie mści­ciel­ka – zna­la­zła schro­nie­nie, nie zdo­ła­ła jed­nak odszu­kać cór­ki. Spo­ty­ka dzie­się­cio­pier­ścien­ni­ka Ala­ba­stra, któ­ry ma do niej proś­bę. Jeśli Essun ją speł­ni, los Bez­ru­chu zosta­nie przy­pie­czę­to­wa­ny na zawsze. Dale­ko stam­tąd jej cór­ka, Nassun, rośnie w siłę, a jej wybo­ry mogą dopro­wa­dzić do roze­rwa­nia świata.
Dru­gi tom cyklu Pęk­nię­ta Zie­mia. O pierw­szym pisa­li­śmy tutaj przy oka­zji infor­ma­cji o seria­lu tele­wi­zyj­nym na pod­sta­wie pro­zy N.K. Jemisin

3. Kolej pod­ziem­na (The Under­gro­und Railroad),Colson Whi­te­he­ad – Arthur C. Clark Award, Natio­nal Book Award, Nagro­da Pulit­ze­ra – czer­wiec 2017, Albatros

Cora jest nie­wol­ni­cą w trze­cim poko­le­niu na plan­ta­cji baweł­ny w sta­nie Geo­r­gia. Jej życie nie jest łatwe, a będzie jesz­cze gorzej, bo lada moment z dziec­ka sta­nie się kobie­tą. Kie­dy Ceasar, naj­now­szy naby­tek z Wir­gi­nii, opo­wia­da jej o pod­ziem­nej kolei, obo­je decy­du­ją się zary­zy­ko­wać uciecz­kę. Po pię­tach dep­cze im pościg, a schwy­ta­nie ozna­cza los gor­szy od śmierci.
Tytu­ło­wa kolej pod­ziem­na to okre­śle­nie stwo­rzo­nej przez abo­li­cjo­ni­stów sie­ci prze­rzu­to­wej zbie­głych czar­nych nie­wol­ni­ków z połu­dnio­wych sta­nów Ame­ry­ki głów­nie na pół­noc do Kana­dy, a tak­że do Mek­sy­ku. Na ten skom­pli­ko­wa­ny sys­tem uciecz­ko­wy skła­da­ły się dro­gi, tune­le, szla­ki, bez­piecz­ne kry­jów­ki, prze­wod­ni­cy, orga­ni­za­cje i spo­łecz­no­ści. Nazew­nic­two kole­jo­we two­rzy­ło taj­ny kod, jakim posłu­gi­wa­li się ucie­ki­nie­rzy i abo­li­cjo­ni­ści. Do sekret­ne­go języ­ka docho­dził też sys­tem taj­nych zna­ków gra­ficz­nych. O książ­ce pisa­li­śmy TUTAJ.

4. Sprze­daw­czyk (The Sel­lo­ut), Paul Beat­ty – Man Booker Pri­ze – paź­dzier­nik 2017, Sonia Draga

Nar­ra­tor Sprze­daw­czy­ka, uro­dzo­ny w „rol­ni­czym get­cie” Dic­kens, na połu­dnio­wych przed­mie­ściach Los Ange­les, był w dzie­ciń­stwie obiek­tem psy­cho­lo­gicz­nych badań o pod­ło­żu raso­wym – teraz pędzi żywot Kali­for­nij­czy­ka z niż­szej kla­sy śred­niej. Wycho­wu­je go samot­nie ojciec, kon­tro­wer­syj­ny socjo­log, któ­ry zapew­nia, że jego pamięt­ni­ki roz­wią­żą ich pro­ble­my finan­so­we. Jed­nak kie­dy ojciec ginie w poli­cyj­nej strze­la­ni­nie, boha­ter zda­je sobie spra­wę, że nigdy nie było żad­nych pamięt­ni­ków. Zosta­je mu tyl­ko rachu­nek za pośpiesz­nie urzą­dzo­ny pogrzeb.
Zwie­dzio­ny i roz­cza­ro­wa­ny sta­nem, w jakim zna­la­zło się jego rodzin­ne mia­sto, nar­ra­tor pró­bu­je napra­wić krzyw­dę: przed laty, żeby oszczę­dzić Kali­for­nii dal­sze­go wsty­du, Dic­kens zosta­ło dosłow­nie wyma­za­ne z mapy. Z pomo­cą naj­sław­niej­sze­go miesz­kań­ca mia­sta – ostat­nie­go żyją­ce­go człon­ka Kla­nu Urwi­sów, Hominy’ego Jen­kin­sa – podej­mu­je się nie­wy­obra­żal­nie odra­ża­ją­ce­go czy­nu: na nowo wpro­wa­dza nie­wol­nic­two, a w miej­sco­wym liceum segre­ga­cję, co dopro­wa­dza go przed obli­cze Sądu Najwyższego.

5. Koły­san­ka (Chan­son douce), Leïla Sli­ma­ni – Nagro­da Gon­co­ur­tów – wrze­sień 2017, Sonia Draga

Gdy Myriam, mat­ka dwój­ki małych dzie­ci, posta­na­wia mimo opo­rów męża wró­cić do zawo­du i roz­po­cząć pra­cę w kan­ce­la­rii adwo­kac­kiej, para zaczy­na szu­kać nia­ni. Po suro­wym castin­gu zatrud­nia­ją Louise, do któ­rej dzie­ci bar­dzo szyb­ko się przy­wią­zu­ją, a któ­ra stop­nio­wo sta­je się cen­tral­ną posta­cią w rodzi­nie. Powo­li boha­te­ro­wie wpa­da­ją w pułap­kę wza­jem­nej zależ­no­ści, aż wresz­cie docho­dzi do tragedii…
Poprzez szcze­gó­ło­wy opis mło­de­go mał­żeń­stwa oraz fascy­nu­ją­cej i tajem­ni­czej posta­ci nia­ni czy­tel­nik odkry­wa naszą epo­kę i obo­wią­zu­ją­ce w niej podej­ście do miło­ści i wycho­wa­nia, rela­cje opie­ra­ją­ce się na domi­na­cji i pie­nią­dzu, a tak­że prze­są­dy kla­so­we i kul­tu­ro­we. Suchy i bez­li­to­sny styl Leïli Sli­ma­ni, w któ­rym pobrzmie­wa­ją mrocz­ne poetyc­kie nuty, wcią­ga i intry­gu­je już od pierw­szych stron.

6. Przed kata­stro­fą (Befo­re the Fall), Noah Haw­ley – Nagro­dy im. Edga­ra Alla­na Poe – sty­czeń 2017, Sonia Draga

Mgli­sta, let­nia noc 23 sierp­nia 2015 roku. Z lot­ni­ska w Martha’s Viney­ard wyla­tu­je pry­wat­ny samo­lot z jede­na­sto­ma oso­ba­mi na pokła­dzie, dzie­się­cio­ma zamoż­ny­mi i męż­czy­zną – mala­rzem – któ­re­mu ostat­nio nie wie­dzie się w życiu naj­le­piej. To ma być krót­ki, zale­d­wie dwu­dzie­sto­dzie­wię­cio­mi­nu­to­wy lot do Nowe­go Jor­ku. Ste­war­de­sa ser­wu­je drin­ki, w tele­wi­zji leci mecz base­bal­lo­wy, nic nie zapo­wia­da tego, co wyda­rzy się za nie­co ponad kwa­drans. Po tym cza­sie samo­lot z nie­zna­nych przy­czyn spa­da do oce­anu. Jedy­ny­mi oca­la­ły­mi z kata­stro­fy są Scott Bur­ro­ughs, malarz, i czte­ro­let­ni JJ, syn pre­ze­sa potęż­nej sie­ci telewizyjnej.
Roz­po­czy­na się śledz­two, a wraz z nim wokół spra­wy nara­sta medial­ne zamie­sza­nie. W mia­rę jak na jaw wycho­dzą kolej­ne dziw­ne zbie­gi oko­licz­no­ści, ota­cza­ją­ca kata­stro­fę tajem­ni­ca gęst­nie­je – prze­sta­je być oczy­wi­ste, kto jest boha­te­rem, a kto wino­waj­cą. Czy tyl­ko głu­pi przy­pa­dek spra­wił, że zgi­nę­ło tak wie­lu wpły­wo­wych ludzi? Czy to moż­li­we, by czło­wiek naj­pierw oca­lał z kata­stro­fy lot­ni­czej, a potem prze­pły­nął kil­ka­na­ście kilo­me­trów w zim­nych wodach oce­anu, ratu­jąc przy tym dziec­ko? A może to media mani­pu­lu­ją rzeczywistością?

7. Sta­cja cen­tral­na (Cen­tral Sta­tion), Lavie Tidhar – Camp­bell – lipiec 2017 – Zysk i S‑ka

Gdy Boris Chong z opo­ra­mi wra­ca do Tel Awi­wu z Mar­sa, zasta­je tu cał­ko­wi­ty cha­os. Jego była kochan­ka wycho­wu­je dziw­nie zna­jo­me dziec­ko, któ­re potra­fi jed­nym dotknię­ciem pal­ca pod­łą­czyć się do stru­mie­nia danych umy­słu. Jego ojciec dał począ­tek wie­lo­po­ko­le­nio­wej zara­zie umy­sło­wej i cho­ru­je na prze­cią­że­nie pamię­ci. Jego podró­żu­ją­ca po kosmo­sie kuzyn­ka zako­cha­ła się w robot­ni­ku, żoł­nie­rzu-cybor­gu. A nie­obli­czal­na kobie­ta będą­ca wam­pi­rem danych podą­ży­ła za nim do domu…
Nad tym wszyst­kim góru­je Sta­cja Cen­tral­na, sta­no­wią­ca połą­cze­nie mię­dzy nie­ustan­nie się zmie­nia­ją­cym Tel Awi­wem, ogrom­nym świa­tem wir­tu­al­nym oraz kolo­nia­mi kosmicz­ny­mi, do któ­rych prze­nie­śli się ludzie ucie­ka­ją­cy przed nędzą i woj­ną. A wszyst­ko to łączą ze sobą Inni, obce jeste­stwa, któ­rych nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cy się stru­mień świa­do­mo­ści sta­nął na pro­gu fun­da­men­tal­nej zmiany.

NIEWYDANE W POLSCE:

8. All the Birds in the Sky, Char­lie Jane Anders – Nebula

Świat wła­śnie się roz­pa­da. Ura­to­wać wszyst­kich może jedy­nie dwo­je ludzi. Lau­ren­ce jest genial­nym inży­nie­rem, któ­ry z gru­pą wybit­nych naukow­ców pra­cu­je nad tech­no­lo­gicz­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi prze­ciw­dzia­ła­nia kata­stro­fie. Patri­cia z kolei ukoń­czy­ła wła­śnie szko­łę dla magicz­nie uzdol­nio­nych. Teraz, mimo że żyli w dwóch zupeł­nie róż­nych świa­tach, muszą połą­czyć siły i albo oca­lić pla­ne­tę, albo pchnąć ją w nowe mrocz­ne wieki.

9. Todo esto te dare, Dolo­res Redon­do – Pre­mio Planeta

W maje­sta­tycz­nej sce­ne­rii Ribe­ira Sacra w wypad­ku ginie Álva­ro. Jego mąż, Manu­el, przy­by­wa do Gali­cji, aby ziden­ty­fi­ko­wać cia­ło. Odkry­wa, że ​​śledz­two zosta­ło zbyt szyb­ko zamknię­te. Oka­zu­je się też, że to nie jedy­na śmierć, któ­ra zosta­ła przy­kry­ta pozo­ra­mi przy­pad­ku. Do Manu­ela przy­łą­cza­ją się Lucas i Nogu­eira – we trzech sta­ra­ją się odkryć sekret czło­wie­ka, któ­re­go tyl­ko pozor­nie dobrze znali.

10. Days Witho­ut End, Seba­stian Bar­ry – Costa Book Awards

Tho­mas McNul­ty w wie­ku zale­d­wie sie­dem­na­stu lat musiał ucie­kał z Irlan­dii przed gło­dem. Po dopły­nię­ciu do Sta­nów Zjed­no­czo­nych zacią­gnął się do armii. Teraz razem z Joh­nem Colem będą wal­czyć z Siuk­sa­mi i Yuro­ka­mi. Osta­tecz­nie los zapro­wa­dzi ich na krwa­we pola Woj­ny Sece­syj­nej. Świe­ży i poru­sza­ją­cy obraz naj­bar­dziej pamięt­ne­go okre­su w histo­rii Ame­ry­ki. Powieść, któ­rej nie da się zapomnieć.

11. The Chi­mes, Anna Sma­ill – World Fan­ta­sy Award

Świat, w któ­rym nie ma wspo­mnień, a każ­de zapi­sa­ne sło­wo zosta­ło znisz­czo­ne. Świat, w któ­rym kró­lu­je muzy­ka, prze­szłość jest tajem­ni­cą, każ­dy kolej­ny dzień wyda­je się być taki sam, jak poprzed­ni. Simon Wythern przy­by­wa do Lon­dy­nu w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji o tym, co napraw­dę przy­da­rzy­ło się jego rodzi­com. Odkry­wa, że posia­da dar, któ­ry zmie­ni wszyst­ko na zawsze.

12. Euro­pe In Autumn, Dave Hut­chin­son – BSFA Award

Fascy­nu­ją­ca opo­wieść o kucha­rzu, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie roz­po­czy­na karie­rę jako szpieg i prze­myt­nik. Euro­pa po kil­ku eko­no­micz­nych kry­zy­sach i strasz­li­wej epi­de­mii gry­py jest podzie­lo­na na nie­zli­czo­ną licz­bę małych nacji, księstw i repu­blik. Rudi, zre­kru­to­wa­ny przez taj­ną orga­ni­za­cję, szko­li się w szpie­go­stwie. Nie­ste­ty tre­nin­go­wa misja koń­czy się tra­gicz­nie. Zosta­je pobi­ty i tra­fia w nie­wo­lę. Szan­se na uciecz­kę i oca­le­nie życia są beznadziejne.

13. Death’s End, Cixin Liu – Locus Award

Trze­ci tom try­lo­gii Wspo­mnie­nie o prze­szło­ści Zie­mi – naj­więk­sze­go w ostat­nich latach wyda­rze­nia w świa­to­wej fan­ta­sty­ce nauko­wej, porów­ny­wal­ne­go z kla­sycz­ny­mi cykla­mi Fun­da­cja i Kro­ni­ki Diu­ny. Pod­czas rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej w Chi­nach taj­na baza woj­sko­wa Czer­wo­ny Brzeg wysy­ła sygna­ły w kosmos w poszu­ki­wa­niu inte­li­gent­ne­go życia poza­ziem­skie­go. Do prac zosta­je włą­czo­na Ye Wenjie, cór­ka wybit­ne­go fizy­ka zamor­do­wa­ne­go przez czer­wo­no­gwar­dzi­stów, i dzię­ki niej bada­cze w koń­cu nawią­zu­ją kon­takt z obcą cywi­li­za­cją sto­ją­cą u pro­gu zagłady.

14. The Core of the Sun, Johan­na Sini­sa­lo – Pro­me­theus Award

Eloi to nowy pod­ga­tu­nek kobiet wyho­do­wa­ny w alter­na­tyw­nej wer­sji współ­cze­snej Finaln­dii z myślą o sek­sie i pro­kre­acji. Inte­li­gent­ne i nie­za­leż­ne kobie­ty są ste­ry­li­zo­wa­ne i dele­go­wa­ne do słu­żal­czych prac. Van­na jest jedy­ną w swo­im rodza­ju rozum­ną eloi. Potrze­bu­je pie­nię­dzy, by odna­leźć zagi­nio­ną sio­strę. Zawie­ra sojusz z czło­wie­kiem, z któ­rym wcho­dzi w nie­bez­piecz­ny biz­nes han­dlu zaka­za­nym sty­mu­lan­tem, powszech­nie zna­nym jako… paprycz­ki chili.

15. The Mer­cy Jour­nals, Clau­dia Casper – Phi­lip K. Dick Award

Za trzy­dzie­ści lat Zie­mia będzie w przeded­niu trze­ciej woj­ny świa­to­wej. Poważ­ne zmia­ny kli­ma­tycz­ne wywo­ła­ją zapaść naro­dów i państw, a trze­cia część popu­la­cji wygi­nie. Jed­nym z oca­la­łych jest były żoł­nierz Mer­cy. Prze­śla­du­ją go wina i cią­gle żywe wspo­mnie­nia o stra­co­nej rodzi­nie. Wszyst­ko się zmie­nia, kie­dy wra­ca dłu­go nie­wi­dzia­ny brat. Przy­no­si wie­ści, że ponoć widzia­no synów Mercy’ego. Bra­cia wyru­sza­ją w dzi­kie ostę­py, by ich odnaleźć.

16. The Fisher­man, John Lan­gan – Bram Sto­ker Award Powieść

Dwóch wdow­ców – Abe i Dan – odnaj­du­je pocie­chę w swo­im towa­rzy­stwie. Łączy ich przede wszyst­kim pasja do łowie­nia ryb. Kie­dy docie­ra­ją do nich pogło­ski o Poto­ku Holen­dra, miej­sca ide­al­ne­go na połów, z któ­rym wią­że się legen­da tak fan­ta­stycz­na, że kom­plet­nie nie­moż­li­wa, z począt­ku trak­tu­ją ją jako kolej­ną rybac­ką opo­wieść. Wkrót­ce jed­nak zosta­ją wcią­gnię­ci w tę histo­rię aż po samo dno. Histo­rię o mrocz­nym pak­cie, głę­bo­ko zako­pa­nych sekre­tach i posta­ci tajem­ni­cze­go Rybaka.

17. Haven, Tom Deady – Bram Sto­ker Award Debiut

Małe mia­stecz­ko Haven nawie­dza fala naj­strasz­liw­szej z moż­li­wych zbrod­ni – bestial­skich zabójstw dzie­ci. Kie­dy Paul Grey­mo­re zosta­je zła­pa­ny, nio­sąc ran­ną dziew­czyn­kę, wszyst­ko dla wła­dza sta­je się jasne. Chło­pak zosta­je aresz­to­wa­ny, a mor­der­stwa usta­ją. Po sie­dem­na­stu latach Paul wycho­dzi z wię­zie­nia. I hor­ror roz­po­czy­na się na nowo. Paul zro­bi wszyst­ko, żeby udo­wod­nić, że to nie on popeł­nił zbrod­nie z prze­szło­ści i nie on jest odpo­wie­dzial­ny za teraź­niej­sze. A jeśli nie on, to kto? Albo co?

18. Sno­wed, Maria Ale­xan­der – Bram Sto­ker Award YA

Cha­ri­ty Jones ma szes­na­ście lat i jest geniu­szem inży­nie­rii. Ma to swo­je minu­sy – w szko­le jest ter­ro­ry­zo­wa­na przez innych uczniów. Wszyst­ko się zmie­nia, kie­dy do jej domu tra­fia Aidan, pod­rzu­tek, któ­rym mama Cha­ri­ty ma się zaj­mo­wać w ramach waka­cyj­nej pomo­cy spo­łecz­nej. Dzie­cia­ki szyb­ko się w sobie zako­chu­ją. Wszyst­ko było­by w porząd­ku gdy­by nie to, że wkrót­ce Cha­ri­ty odnaj­du­je bru­tal­nie zamor­do­wa­ne­go chło­pa­ka, któ­ry się nad nią wcze­śniej znę­cał. Razem z Klu­bem Scep­ty­ków rusza­ją śla­dem tajem­ni­czych mor­derstw. Jed­no zda­je się być pew­ne. Jesz­cze tych waka­cji roze­gra się krwa­wa bitwa, któ­ra zmie­ni ich życia i odci­śnie pięt­no na ludz­kiej przyszłości.

19. The Essex Ser­pent, Sarah Per­ry – Bri­tish Book Awards Książ­ka roku

Jed­na ze spo­koj­nych wio­sek w hrab­stwie Essex jest zale­wa­na plot­ka­mi o poja­wie­niu się mitycz­ne­go węża, któ­re­go obec­ność zwia­stu­je nie­wy­ja­śnio­ne zagi­nię­cia ludzi. Cora, któ­ra uwiel­bia przy­rod­ni­cze zagad­ki, podej­rze­wa, że legen­dar­na isto­ta może być nie­od­kry­tym jesz­cze gatun­kiem gada. Z kolei Will, lokal­ny ksiądz, widzi, że wier­ni w pani­ce odstę­pu­ją od wia­ry. I mimo że tych dwo­je nie może się zgo­dzić w żad­nej kwe­stii, szyb­ko prze­ko­nu­ją się, że nie­po­wstrzy­ma­nie lgną do siebie.

20. What Belongs to You, Garth Gre­en­well – Bri­tish Book Awards Debiut

Ame­ry­kań­ski nauczy­ciel odwie­dza publicz­ną toa­le­tę w buł­gar­skiej Sofii. Tam pozna­je cha­ry­zma­tycz­ne­go Mit­ko, któ­re­mu pła­ci za seks i do któ­re­go powra­ca raz za razem. Uczu­cie, któ­re żywi do mło­de­go męż­czy­zny, jest jego rado­ścią i cier­pie­niem. Toczy nie­ustan­ną wal­kę z bole­sny­mi doświad­cze­nia­mi z prze­szło­ści – odrzu­ce­niem przez rodzi­nę i przy­ja­ciół, napięt­no­wa­niem z powo­du odmien­no­ści.  Poru­sza­ją­ca histo­ria o wpły­wie kul­tu­ry i przy­ję­tych sche­ma­tów oraz doświad­czeń życio­wych  na to, kim się sta­je­my i jak kochamy.

21. Dodgers, Bill Bever­ly – Bri­tish Book Awards Cri­me and thriller

East zosta­je zre­kru­to­wa­ny przez swo­je­go wuj­ka do zamor­do­wa­nia klu­czo­we­go świad­ka, ukry­wa­ją­ce­go się gdzieś w Wiscon­sin. Wraz z młod­szym bra­tem i gru­pą nasto­lat­ków, zwit­kiem bank­no­tów w kie­sze­ni, mapą i bro­nią rusza­ją nie­bie­skim vanem, by wypeł­nić zada­nie. Zosta­wia­jąc za sobą zna­jo­me mia­sto, kon­fron­tu­ją się za świa­tem, któ­re­go nigdy wcze­śniej nie zna­li. Pod­czas podró­ży East czu­je się nie­ustan­nie zaska­ki­wa­ny przez oto­cze­nie. Oka­zu­je się, że krew na jego rękach nie jest tą, któ­rej ocze­ki­wał, i że on sam może decy­do­wać, gdzie się udać i jaką oso­ba się stać.

22. Hel­lo, is this pla­net Earth?, Tim Peake – Non-Fic­tion: Life­sty­le Book of the Year

Pierw­sza książ­ka naj­sław­niej­sze­go bry­tyj­skie­go astro­nau­ty Tima Peakea, któ­ry pod­czas swo­jej sze­ścio­mie­sięcz­nej misji spę­dzo­nej na mię­dzy­na­ro­do­wej sta­cji kosmicz­nej wyko­nał ponad 150 nie­sa­mo­wi­tych foto­gra­fii Zie­mi. Wie­le z tych foto­gra­fii nie zosta­ło dotąd opu­bli­ko­wa­nych, a każ­da z nich zosta­ła opa­trzo­na oso­bi­stym komen­ta­rzem Tima. Książ­ka zawie­ra zapie­ra­ją­ce dech foto­gra­fie roz­świe­tlo­nych nocą miast, zorzy polar­nych, nie­za­po­mnia­ne wido­ki oce­anów, pustyń czy gór.

23. East West Stre­et: On the Ori­gins of Geno­ci­de and Cri­mes aga­inst Huma­ni­ty, Phi­lip­pe Sands – Non-Fic­tion: Nar­ra­ti­ve Book of the Year

Phi­li­pe Sands w swo­jej książ­ce opi­su­je syl­wet­ki Rafa­ela Lem­ki­na oraz Her­scha Lau­ter­pach­ta, któ­rzy są uzna­wa­ni za ojców współ­cze­sne­go pra­wa huma­ni­tar­ne­go. Oby­dwaj mie­li żydow­skie korze­nie, stu­dio­wa­li w tym samym cza­sie na Uni­wer­sy­te­cie we Lwo­wie, mie­li tych samych wykła­dow­ców, ale zupeł­nie nie­za­leż­nie od sie­bie stwo­rzy­li defi­ni­cje „ludo­bój­stwa” oraz „zbrod­ni prze­ciw­ko lud­no­ści”. Sands przed­sta­wia rów­nież spo­tka­nie tych dwóch z Han­sem Fran­kiem, gene­ra­łem Hitle­ra, któ­ry pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej wysłał na śmierć  do obo­zów zagła­dy pra­wie milion ist­nień, pod­czas pro­ce­su w Norym­ber­dze w 1945.

24. Wider­fahr­nis, Bodo Kirch­hoff – Ger­man Book Prize

Wszyst­ko jest moż­li­we. Nawet póź­na wiel­ka miłość. Prze­ko­nu­ją się o tym eme­ry­to­wa­ny wydaw­ca Reither i była wła­ści­ciel­ka skle­pu z kape­lu­sza­mi Palm. Spon­ta­nicz­nie sia­da­ją w samo­chód i zmie­rza­ją na połu­dnie w środ­ku nocy, któ­rej się pozna­li. Napi­sa­na z wir­tu­oze­rią powieść, w któ­rej łączy się melan­cho­lij­na histo­ria miło­sna z abso­lut­nie nie­ro­man­tycz­ną rze­czy­wi­sto­ścią dzi­siej­szej Europy.

Lista będzie aktualizowana.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy