Ciekawostki

Replika Partenonu zbudowana z książek

Insta­la­cja sta­nę­ła w Niem­czech, w miej­sco­wo­ści Kas­sel. Mar­ta Minu­jín wyko­na­ła ją ze stu tysię­cy zaka­za­nych ksią­żek. Repli­ka grec­kiej świą­ty­ni mia­ła zwró­cić uwa­gę na kwe­stie cen­zu­ry – daw­niej i obecnie.

Insta­la­cja powsta­ła w ramach mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wy sztu­ki Docu­men­ta, któ­ra będzie otwar­ta do 17 września.

Par­te­non ksią­żek” sta­nął w miej­scu, w któ­rym w prze­szło­ści nazi­ści pali­li książ­ki nie­zgod­ne z nie­miec­kim duchem. W skład kon­struk­cji weszły m.in. “Sza­tań­skie wer­se­ty”, “Biblia” czy “Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era”. Co cie­ka­we, każ­da książ­ka zosta­ła zabez­pie­czo­na folią przed zniszczeniem.

Po roze­bra­niu insta­la­cji zosta­ną roz­da­ne zwie­dza­ją­cym. Zobacz­cie budow­le na fil­mi­ku poniżej:

źró­dło: eu.greekreporter.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy