Ciekawostki

Mole książkowe to najlepsi kochankowie?

Por­tal rand­ko­wy eHar­mo­ny prze­pro­wa­dził nie­daw­no bada­nia, z któ­rych wyni­ka, że oso­by regu­lar­nie czy­ta­ją­ce książ­ki cie­szą się więk­szym powo­dze­niem u płci prze­ciw­nej. Podob­no usta­wie­nie czy­ta­nia jako jed­ne­go z zain­te­re­so­wań spra­wi­ło, że oso­ba była bar­dziej atrak­cyj­na dla odbiorców.

Gwo­li ści­sło­ści: męż­czyź­ni, któ­rzy wska­za­li czy­ta­nie jako jed­no z zain­te­re­so­wań, otrzy­ma­li 19% wię­cej wia­do­mo­ści, a w przy­pad­ku kobiet odno­to­wa­no wzrost o 3%.
Mówi się, że mole książ­ko­we są bar­dziej cie­ka­we świa­ta i bar­dziej otwar­te i ufne w związ­kach – ale jest pewien haczyk, któ­ry poja­wia się wraz z pyta­niem o kon­kret­nie ulu­bio­ne książki.
.
Męż­czyź­ni, któ­rzy wymie­ni­li wśród swo­ich ulu­bio­nych pozy­cji (hehe) książ­ki Richar­da Bran­so­na “Zary­zy­kuj – Zrób to!” i “Like a Vir­gin,” otrzy­ma­li 75% wię­cej aten­cji niż pano­wie, któ­rzy tego nie zro­bi­li. O 36% wzro­sło zain­te­re­so­wa­nie czy­tel­ni­ka­mi “Dziew­czy­ny z tatu­ażem” (36%), “1984” (21%) i “Kodu Da Vin­ci” (5%).

Jeśli cho­dzi o kobie­ty, naj­więk­szy wzrost aten­cji odno­to­wa­no w przy­pad­kach, gdy panie wymie­nia­ły na swo­jej liście “Igrzy­ska Śmier­ci” (44%), “Dziew­czy­nę z tatu­ażem” (31%) i “Grę o Tron” (30%).

Jak widać, nie każ­da książ­ka to wiel­ki przy­pływ zain­te­re­so­wa­nia płci prze­ciw­nej. Dodat­ko­wo z danych wyni­ka­ło, że “Biblia” nie­znacz­nie wpły­wa­ła nega­tyw­nie na otrzy­my­wa­ne wia­do­mo­ści, pod­czas gdy umiesz­cze­nie na liście “50 twa­rzy Greya” powo­do­wa­ło 16% mniej wia­do­mo­ści. Naj­go­rzej wypa­dli pano­wie, któ­rzy wspo­mnie­li o “Har­rym Pot­te­rze” – otrzy­ma­li oni aż 55% mniej wiadomości.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy