Ciekawostki

Największa na świecie diorama z klocków inspirowana jest Władcą pierścieni

W dziel­ni­cy Long­gang mia­sta Shen­zhen ist­nie­je naj­więk­sze w Chi­nach muzeum dla dzie­ci, Sma­er­land, w któ­re­go skład wcho­dzi osiem róż­nych tema­tycz­nie sek­cji. Jed­na z nich sta­no­wi raj dla ama­to­rów zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach kon­struk­cji z pla­sti­ko­wych kloc­ków. To wła­śnie tam powsta­ła impo­nu­ją­ca dio­ra­ma, któ­ra pobi­ła swo­im roz­mia­rem świa­to­wy rekord Guinnessa.

Kon­struk­cja powsta­wa­ła przez trzy lata. Do jej ukoń­cze­nia potrzeb­nych było oko­ło 150 milio­nów pla­sti­ko­wych kloc­ków. Gigan­tycz­na dio­ra­ma zaj­mu­je prze­strzeń o powierzch­ni dokład­nie 191426 metrów kwa­dra­to­wych, co zapew­ni­ło jej twór­com wpis do Księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa. War­to zazna­czyć, że w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­nych było w sumie 50 pro­jek­tan­tów i konstruktorów.

Sma­er­land otwar­cie mówi, że za inspi­ra­cję dla powsta­łej dio­ra­my posłu­ży­ły sce­ny bata­li­stycz­ne z Wład­cy pier­ście­ni. Rze­czy­wi­ście, przy­glą­da­jąc się kon­struk­cji, moż­na spo­strzec wie­le zna­jo­mych z książ­ki Tol­kie­na i z fil­mów Jack­so­na ele­men­tów. Sło­wem klu­czem nadal jest jed­nak inspi­ra­cja – twór­cy pro­jek­tu pozwo­li­li sobie na dość luź­ne podej­ście do tematu.

Efekt pra­cy eki­py z muzeum Sma­er­land moż­na podzi­wiać, dzię­ki uprzej­mo­ści orga­ni­za­cji Guin­ness World Records. Film umiesz­czo­ny na jej kana­le YouTu­be pozwa­la zaob­ser­wo­wać roz­mach i pie­czo­ło­wi­tość, z jaki­mi dio­ra­ma zosta­ła zbudowana:

źró­dło: smaerdland

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy