Ciekawostki

Camilla Läckberg odwiedzi Polskę z nową książką!

Szwedz­ka autor­ka kry­mi­na­łów ma dwie świet­ne wia­do­mo­ści dla pol­skich fanów. Po pierw­sze zakoń­czy­ła pra­ce nad naj­now­szą powie­ścią zaty­tu­ło­wa­ną “Cza­row­ni­ca”.

Świa­to­wa pre­mie­ra książ­ki będzie mia­ła miej­sce 7 kwiet­nia, a pol­ska – w poło­wie paź­dzier­ni­ka. Ocze­ki­wa­nie osło­dzi jed­nak świa­do­mość, iż Camil­la Läck­berg na pre­mie­rę, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w cza­sie Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie, przy­je­dzie osobiście!“Czarownica” będzie to już dzie­sią­ta książ­ka opo­wia­da­ją­ca o Eri­ce Falck i Patric­ku Hed­strömie roz­gry­wa­ją­ca się w mia­stecz­ku Fjällbaca.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy