Sprawdzasz tag

randki

Ciekawostki

Mole książkowe to najlepsi kochankowie?

Por­tal rand­ko­wy eHar­mo­ny prze­pro­wa­dził nie­daw­no bada­nia, z któ­rych wyni­ka, że oso­by regu­lar­nie czy­ta­ją­ce książ­ki cie­szą się więk­szym powo­dze­niem u płci prze­ciw­nej. Podob­no usta­wie­nie czy­ta­nia jako jed­ne­go z zain­te­re­so­wań spra­wi­ło, że oso­ba była bar­dziej atrak­cyj­na dla odbior­ców. Czy­taj dalej

-->