Aktualności

Dyskusyjne Kluby Książki w Polsce mają się dobrze

Czy­ta­nie ksią­żek jest jak naj­bar­dziej zaję­ciem indy­wi­du­al­nym, ale już po lek­tu­rze war­to mieć z kim o nich poroz­ma­wiać. Spraw­dza­ją się w tym momen­cie Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki. Uczest­nic­two w nich jest zupeł­nie dobro­wol­ne i dar­mo­we. Jest to dosko­na­ła oka­zja, by poznać ludzi o podob­nych zain­te­re­so­wań, poprze­rzu­cać się argu­men­ta­mi z kimś, kto ma nie­co odmien­ny pogląd na daną spra­wę czy w koń­cu zaj­rzeć do ksią­żek, po któ­re być może w innym wypad­ku w ogó­le by się nie się­gnę­ło. Insty­tut Książ­ki podał, że aktu­al­nie w Pol­sce funk­cjo­nu­je 1685 klu­bów, czy­li o 72 wię­cej niż na koniec ubie­głe­go roku.

Pro­gram Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki został zaini­cjo­wa­ny w 2007 roku i jest to naj­waż­niej­szy pro­jekt Insty­tu­tu Książ­ki. Ogól­nym jego celem jest oczy­wi­ście pro­mo­cja czy­tel­nic­twa w kra­ju. Pro­gram sku­pia się przede wszyst­kim na biblio­te­kach publicz­nych, w któ­rych do spo­tkań ma docho­dzić. Co roku Insty­tut Książ­ki przy­zna­je dota­cje dla insty­tu­cji, któ­re zło­ży­ły wnio­ski na pro­wa­dze­nie Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki na swo­im terenie.

W pierw­szym pół­ro­czu 2018 r. klu­by spo­tka­ły się 7470 razy; sku­pia­ją obec­nie 16327 sta­łych człon­ków. Odby­ło się 661 spo­tkań autor­skich, z cze­go 433 finan­so­wa­nych w cało­ści przez pro­gram. Klu­bo­wi­cze spo­tka­li się z nie­mal 300 auto­ra­mi(…) Na potrze­by klu­bów zaku­pio­no 12875 wolu­mi­nów, czy­ta­my w rapor­cie dostar­czo­nym przez Insty­tut Książki.

Na stro­nie orga­ni­za­cji moż­na zna­leźć mapę z zazna­czo­ny­mi wszyst­ki­mi biblio­te­ka­mi, przy któ­rych funk­cjo­nu­ją klu­by.
Gorą­co zachę­ca­my do zapi­sy­wa­nia się i życzy­my wie­lu owoc­nych książ­ko­wych dyskusji.

Jeśli nato­miast w oko­li­cy nie ma żad­ne­go Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Książ­ki, nic nie stoi na prze­szko­dzie do zaini­cjo­wa­nia takie­go. Wystar­czy zebrać chęt­nych do udzia­łu w cyklicz­nych spo­tka­niach i zgło­sić pomysł w naj­bliż­szej biblio­te­ce, któ­rej zada­niem będzie dostar­cza­nie Wam ksią­żek. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie do zakła­da­nia Dys­ku­syj­nych Klu­bów Książ­ki rów­nież są dostęp­ne na stro­nie instytutu.

źró­dło: instytutksiazki.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy