Ciekawostki

Najlepiej sprzedający się autorzy wszech czasów

Mia­rą war­to­ści każ­de­go pisa­rza winien być zawsze talent, czy­li coś cze­go tak napraw­dę w żaden spo­sób zmie­rzyć się nie da. W jaki spo­sób w takim razie moż­na by oce­nić twór­cę i jego doro­bek arty­stycz­ny? Otóż książ­ka mimo wszyst­ko jest pro­duk­tem two­rzo­nym z myślą o sprze­da­ży. Prze­cież żad­ne wydaw­nic­two nie powa­ży­ło­by się na zain­we­sto­wa­nie pie­nię­dzy w tytuł, któ­ry nie roko­wał­by dobrze, nie­waż­ne jak bar­dzo inno­wa­cyj­ny czy eks­pe­ry­men­tal­ny by nie był. Czyż w takim wypad­ku nie moż­na by się było posłu­żyć wskaź­ni­kiem opar­tym o licz­bę sprze­da­nych egzem­pla­rzy ksią­żek dane­go autora?

Załóż­my, że sko­ro czy­tel­ni­cy są skłon­ni wydać pie­nią­dze na kon­kret­ne­go pisa­rza, to jest on tego wart. Im wię­cej więc sprze­da­nych egzem­pla­rzy, tym poten­cjal­nie bar­dziej war­to­ścio­wy twór­ca. Fory w takim przy­pad­ku mają oczy­wi­ście pisa­rze z więk­szym sta­żem, któ­rych dzie­ła znaj­du­ją się na ryn­ku od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Lepiej wypa­da­ją rów­nież auto­rzy piszą­cy czę­ściej – wte­dy szyb­ciej wzra­sta łącz­ny sprze­da­ny nakład. Z tym aku­rat może­my sobie pora­dzić, dzie­ląc sza­co­wa­ną licz­bę sprze­da­nych egzem­pla­rzy przez licz­bę napi­sa­nych ksią­żek, co daje nam śred­ni poziom sprze­da­ży każ­de­go tytułu.

Zobacz­cie w takim razie, jak pre­zen­tu­je się lista pięć­dzie­się­ciu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się auto­rów wszech czasów.

O naj­le­piej sprze­da­ją­cych się seriach może­cie prze­czy­tać tutaj, a naj­le­piej sprze­da­ją­cych się książ­kach tutaj.

LPAutorOkres życiaNaro­do­wośćNaj­waż­niej­sze dzieło/seriaGłów­ny gatunekLicz­ba sprzedanych
egzem­pla­rzy ogółem
Licz­ba
ksią­żek
Śred­nia sprzedaż
jed­ne­go tytułu
1Wil­liam Shakespeare1564–1616angiel­skaHam­letSztu­ki i poezja4 mld4295 mln
2Aga­tha Christie1890–1976angiel­skaMor­der­stwo w Orient ExpressieKry­mi­nał4 mld8547 mln
3J. K. Rowling1965-angiel­skaCykl o Har­rym PotterzeFan­ta­sty­ka500 mln1145 mln
4EL James1963-angiel­skaPięć­dzie­siąt twa­rzy GreyaRomans ero­tycz­ny125 mln341 mln
5Harold Rob­bins1916–1997ame­ry­kań­skaSępy Kra­iny SnówPowieść przy­go­do­wa750 mln2333 mln
6Sid­ney Sheldon1917–2007ame­ry­kań­skaJeśli nadej­dzie jutroKryminał/thriller600 mln2129 mln
7Dan Brown1964-ame­ry­kań­skaSeria o Rober­cie LangdonieThril­ler200 mln729 mln
8Alek­san­der Puszkin1799–1837rosyj­skaEuge­niusz OnieginSztu­ki i poezja357 mln1721 mln
9Jin Yong1924-chiń­skaThe Legend of the Con­dor HeroesWuxia300 mln1520 mln
10Lewis Car­roll1832–1898angiel­skaAli­cja w kra­inie czarówLite­ra­tu­ra dziecięca100 mln520 mln
11Ste­phe­nie Meyer1973-ame­ry­kań­skaSeria ZmierzchRomans paranormalny/YA116 mln619 mln
12Eiji Yoshi­ka­wa1892–1962japoń­skaMusa­shiDra­mat historyczny120 mln717 mln
13Arthur Hailey1920–2004angiel­skaHotelThril­ler170 mln1115 mln
14Jac­kie Collins1937–2015angiel­skaŻony Hol­ly­wo­oduRomans400 mln3213 mln
15Pau­lo Coelho1947-bra­zy­lij­skaAlche­mikDra­mat, romans350 mln2813 mln
16Dr. Seuss1904–1991ame­ry­kań­skaKot ProtLite­ra­tu­ra dziecięca500 mln4411 mln
17John Gri­sham1955-ame­ry­kań­skaRaport Peli­ka­naThril­ler prawniczy250 mln2211 mln
18Roger Har­gre­aves1935–1988angiel­skaSeria Mała MissLite­ra­tu­ra dziecięca100 mln1010 mln
19Jef­frey Archer1940-angiel­skaKro­ni­ki rodzi­ny CliftonówPowieść sen­sa­cyj­na270 mln309 mln
20Lew Toł­stoj1828–1910rosyj­skaWoj­na i PokójLite­ra­tu­ra realistyczna413 mln489 mln
21Judith Krantz1928-ame­ry­kań­skaDom modyRomans100 mln128 mln
22Robert Ludlum1927–2001ame­ry­kań­skaSeria Jaso­na Bourne’aPowieść sen­sa­cyj­na290 mln407 mln
23Irving Wal­la­ce1916–1990ame­ry­kań­skaThe Chap­man ReportPowie­ści oby­cza­jo­we, thriller250 mln357 mln
24Ian Fle­ming1908–1964angiel­skaSeria o Jame­sie BondziePowieść szpie­gow­ska100 mln147 mln
25Anne Golon1921–2017fran­cu­skaAnge­li­kaPowieść histo­rycz­no-przy­go­do­wa100 mln147 mln
26J. R. R. Tolkien1892–1973angiel­skaWład­ca pierścieniFan­ta­sy250 mln367 mln
27Daniel­le Steel1947-ame­ry­kań­skaBez­piecz­na przystań Romans800 mln1207 mln
28Beatrix Pot­ter1866–1943angiel­skaPio­truś KrólikLite­ra­tu­ra dziecięca150 mln236 mln
29Micha­el Crichton1942–2008ame­ry­kań­skaPark Juraj­skiTech­no­th­ril­ler150 mln256 mln
30C. S. Lewis1898–1963irlandz­kaOpo­wie­ści z Narnii Fan­ta­sy200 mln385 mln
31Ste­phen King1947-ame­ry­kań­skaLśnie­nieHor­ror350 mln705 mln
32Roald Dahl1916–1990nor­we­skaChar­lie i fabry­ka czekoladyLite­ra­tu­ra dziecięca250 mln505 mln
33Ken Fol­lett1949-walij­skaKlucz do RebekiPowieść sen­sa­cyj­na150 mln305 mln
34Nicho­las Sparks1965-ame­ry­kań­skaPamięt­nikRomans105 mln225 mln
35Ali­sta­ir MacLean1922–1987szkoc­kaSiła stra­chuPowieść sen­sa­cyj­na i historyczna150 mln325 mln
36David Bal­dac­ci1960-ame­ry­kań­skacykl Sean King i Michel­le MaxwellThril­ler110 mln254 mln
37Dean Koontz1945-ame­ry­kań­skaseria Odda ThomasaHor­ror400 mln914 mln
38Mic­key Spillane1918–2006ame­ry­kań­skaseria o Mike­’u HammerzeKry­mi­nał200 mln484 mln
39Cli­ve Cussler1931-ame­ry­kań­skaCykl Przy­go­dy Dir­ka PittaPowieść przy­go­do­wa150 mln374 mln
40Erski­ne Caldwell1903–1987ame­ry­kań­skaDro­ga tytoniowaLite­rau­ra piękna100 mln254 mln
41Anne Rice1941-ame­ry­kań­skaCykl Kro­ni­ki wampirówPowieść gotyc­ka100 mln274 mln
42Robin Cook1940-ame­ry­kań­skaŚpiącz­kaThril­ler medyczny100 mln274 mln
43Louis L’A­mo­ur1908–1988ame­ry­kań­skaLast of the BreedWestern330 mln1013 mln
44Janet Dailey1944–2013ame­ry­kań­skaCal­der SagaRomans300 mln933 mln
45Wil­bur Smith1933-połu­dnio­wo­afry­kań­skaCykl egip­skiPowieść przy­go­do­wa100 mln323 mln
46Hora­tio Alger1832–1899ame­ry­kań­skaRag­ged DickPowieść gro­szo­wa400 mln1353 mln
47Patri­cia Cornwell1956-ame­ry­kań­skaCykl z Kay ScarpettąThril­ler100 mln343 mln
48James Pat­ter­son1947-ame­ry­kań­skaCykl z Alek­sem CrossemThril­ler275 mln983 mln
49Karol May1842–1912nie­miec­kaWin­ne­touWestern, powieśc przygodowa200 mln802 mln
50Tom Clan­cy1947–2013ame­ry­kań­skaPolo­wa­nie na Czer­wo­ny PaździernikTech­no­th­ril­ler100 mln402 mln

Zamiesz­czo­ne w tabe­li dane doty­czą­ce licz­by sprze­da­nych egzem­pla­rzy są sza­cun­ko­we i mogą nie­znacz­nie róż­nić się od aktu­al­ne­go sta­nu fak­tycz­ne­go. Podob­nie wyglą­da sytu­acja z licz­bą ksią­żek nad­zwy­czaj płod­nych auto­rów – nie­ste­ty nie byli­śmy w sta­nie w nie­któ­rych przy­pad­kach doli­czyć się każ­de­go tytułu.

Bonu­so­wa ciekawostka:

Pod­czas zbie­ra­nia mate­ria­łów do zesta­wie­nia natra­fi­li­śmy na autor­kę hisz­pań­skie­go pocho­dze­nia, któ­rej książ­ki sprze­da­no w nakła­dzie 400 milio­nów egzem­pla­rzy. Dla­cze­go więc Corín Tel­la­do nie zna­la­zła się wśród wyszcze­gól­nio­nej pięć­dzie­siąt­ki? Ano dla­te­go, że w cią­gu swo­je­go 81-let­nie­go życia popeł­ni­ła ponad 4 tys. powie­ści romantycznych!

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy