Aktualności

Z brytyjskiej księgarni skradziono egzemplarz powieści Harry Potter i kamień filozoficzny warty 40 tysięcy funtów

Pierw­sze wyda­nia popu­lar­nych ksią­żek bar­dzo czę­sto sta­ją się cen­ny­mi skar­ba­mi dla kolek­cjo­ne­rów, nie­rzad­ko zysku­jąc sta­tus tych naj­bar­dziej pożą­da­nych – bia­łych kru­ków. Oczy­wi­ście wszyst­ko, co ma swo­ją war­tość, jed­no­cze­śnie sta­je się atrak­cyj­nym celem dla zło­dziei. Prze­ko­na­ła się o tym na począt­ku stycz­nia księ­gar­nia SN Books w Thet­ford w Anglii, z któ­rej zgi­nę­ło kil­ka kosz­tow­nych pozy­cji, w tym egzem­plarz pierw­sze­go wyda­nia pierw­sze­go tomu przy­gód Harry’ego Pot­te­ra. War­tość książ­ki wyce­nio­na zosta­ła na 40 tysię­cy fun­tów.

Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny uka­zał się w 1997 roku. Pierw­szy nakład wyniósł dokład­nie 500 egzem­pla­rzy, z cze­go 300 zosta­ło roz­pro­wa­dzo­nych po bry­tyj­skich biblio­te­kach. Od tam­te­go cza­su każ­dy z tych pię­ciu­set egzem­pla­rzy zyskał bar­dzo na wartości!

Egzem­pla­rze pierw­sze­go nakła­du pierw­sze­go wyda­nia w twar­dej opra­wie książ­ki z 1997 roku sta­ły się Świę­tym Gra­alem kolek­cjo­ne­rów Pot­te­ra. Jeśli znaj­dziesz jeden na pod­da­szu, wygra­łeś na lote­rii, czy­ta­my w prze­wod­ni­ku dla kolek­cjo­ne­rów na stro­nie AbeBooks.com.

W nocy z 8 na 9 stycz­nia do księ­gar­ni SN Books w Thet­ford wła­ma­ło się dwóch męż­czyzn. Sądząc po ukra­dzio­nych książ­kach, nie dzia­ła­li przy­pad­ko­wo. Moż­na przy­pusz­czać, że dosko­na­le wie­dzie­li, co wyno­szą. Łupem zło­dziei padło:
– pierw­sze wyda­nie powie­ści Har­ry Pot­ter i kamień filozoficzny
– pierw­sze wyda­nie w twar­dej opra­wie Kolo­ru Magii Terry’ego Prat­chet­ta z auto­gra­fem autora
– zestaw czte­rech egzem­pla­rzy pierw­sze­go wyda­nia Kubu­sia Puchat­ka A.A. Milnego
– pierw­sze wyda­nie w twar­dej opra­wie Hob­bi­ta J.R.R. Tol­kie­na z 1937 roku
– pierw­sze wyda­nie Wiel­kie­go Gatsby’ego F. Scot­ta Fitzgeralda
– egzem­plarz Krót­kiej histo­rii cza­su w mięk­kiej opra­wie z 1983 roku z odci­skiem kciu­ka Ste­phe­na Hawkinga
– dwa egzem­pla­rze pierw­sze­go wyda­nia Rolan­da Ste­phe­na Kinga
– szki­cow­nik nie­zna­ne­go arty­sty pocho­dzą­cy z okre­su 1820–1840.
War­tość łupu sza­cu­je się na oko­ło 80 tysię­cy funtów.

Śledz­two pro­wa­dzi Gide­on Weigelt-Hol­mes. Mamy nadzie­ję, że nazwi­sko poli­cjan­ta nie jest przy­pad­ko­we i zło­dzie­je szyb­ko zosta­ną poj­ma­ni, a cen­ne książ­ki wkrót­ce wró­cą na swo­je miejsce.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy