Ekranizacje

Elektryczne sny Philipa K. Dicka – zobaczcie pierwszy zwiastun!

Fani twór­czo­ści Phi­li­pa K. Dic­ka mogą czuć się ostat­nio roz­piesz­cza­ni. W paź­dzier­ni­ku ma się uka­zać kon­ty­nu­acja kul­to­we­go Łow­cy Andro­idów z 1982 roku opar­te­go na moty­wach powie­ści Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach. Co praw­da mal­kon­ten­ci patrzą z nie­po­ko­jem na zbli­ża­ją­cą się pro­duk­cję, ale może jed­nak uda się Deni­so­wi Vil­le­neu­ve zacho­wać dic­kow­skie­go ducha w swo­im obra­zie. Za to na pew­no bar­dzo smacz­nie zapo­wia­da się inne wido­wi­sko. Moż­li­we, że jesz­cze w tym roku poja­wią się pierw­sze odcin­ki seria­lu tele­wi­zyj­ne­go Phi­lip K. Dic­k’s Elec­tric Dre­ams. Każ­dy epi­zod ma być adap­ta­cją inne­go tek­stu ame­ry­kań­skie­go pisa­rza. Utwo­rzy się w ten spo­sób nie­po­wta­rzal­na seria­lo­wa anto­lo­gia opowiadań.

Serial powsta­je w koope­ra­cji bry­tyj­sko-ame­ry­kań­skiej. Pierw­szy sezon będzie liczył dzie­sięć odcin­ków. Poni­żej pre­zen­tu­je­my ich tytu­ły i tek­sty, na pod­sta­wie, któ­rych powstały.

1. The Com­mu­ter | The Commuter
2. Impos­si­ble Pla­net | The Impos­si­ble Planet
3. Cra­zy Dia­mond | Sales Pitch (Chwyt reklamowy)
4. Human Is | Human Is (Czło­wie­kiem jest…)
5. Father Thing | The Father-thing (Ojcow­skie alter ego)
6. Real Life | ?
7. The Hood Maker | The Hood Maker
8. Kill All Others | The Han­ging Stranger
9. Auto­fac | Auto­fac (Zauto­ma­ty­zo­wa­na fabryka)
10. Safe And Sound | ?

Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym serial jest Bry­an Cran­ston, zna­ny sze­rzej z roli Wal­te­ra White’a w biją­cym rekor­dy popu­lar­no­ści seria­lu Bre­aking Bad. Aktor zagra też w pierw­szym epi­zo­dzie Phi­lip K. Dic­k’s Elec­tric Dreams.

Na koniec zapra­sza­my do obej­rze­nia zwiastuna.

 

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy