Ciekawostki

Kula bije książkę

Pedro Ruiz III (22 lata) prze­ko­na­ny był, że gru­ba książ­ka jest w sta­nie zatrzy­mać kulę z pisto­le­tu Desert Eagle. Namó­wił więc swo­ją part­ner­kę, Mona­li­sę Perez (19 lat), aby strze­li­ła do nie­go przed kame­rą. Eks­pe­ry­ment miał zapew­nić popu­lar­ność kana­ło­wi youtu­be pary.

Nie­ste­ty książ­ka nie spraw­dzi­ła się w roli kami­zel­ki kulo­od­por­nej. Mona­li­sa strze­li­ła, a Pedro zgi­nął na miej­scu – na oczach trzy­let­niej córki.

Teraz dziew­czy­nie gro­zi do 10 lat wię­zie­nia. Ponad­to jest w cią­ży. Ojcem oboj­ga dzie­ci był Pedro.

Wcze­śniej na Twit­te­rze @MonalisaPerez5 pisa­ła, że pla­nu­ją nakrę­cić jed­no z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych fil­mi­ków, jakie powsta­ły – i że to pomysł jej chłopaka.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy