Ciekawostki

Naukowcy obliczyli ile lembasów potrzeba zjeść, by dojść do Mordoru?

Hob­bi­ci w dro­dze do Mor­do­ru nie raz cier­pie­li z powo­du bra­ku poży­wie­nia, a prze­cież dobrze wie­my, jak cenią sobie dobre jadło!  A teraz mamy nauko­wy dowód na to, że cała wypra­wa mają­ca na celu znisz­cze­nie Jedy­ne­go Pier­ście­nia była nie lada wyzwaniem!

Naukow­cy Skye Roset­ti i Kri­sho Mana­ha­ran opu­bli­ko­wa­li w Jour­nal of Inter­di­sci­pli­na­ry Scien­ce Topis arty­kuł o tym, ile kalo­rii spa­la się pod­czas trwa­ją­cej 92 dni dro­gi do Mor­do­ru w odnie­sie­niu do wszyst­kich dzie­wię­ciu człon­ków Dru­ży­ny. Jest to licz­ba impo­nu­ją­ca – 1 780 214,59 kalorii!

Oczy­wi­ście aby do tego dojść, począt­ko­wo musie­li wyli­czyć zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne każ­de­go z Dru­ży­ny: czte­rech hob­bi­tów, elfa, kra­sno­lu­da i trzech ludzi (jed­ne­go czarodzieja).

Hob­bi­ci zazwy­czaj potrze­bu­ją jakieś 1800 kalo­rii na dzień, a elfom wystar­czy oko­ło 1400. A jak się do tego mają Lem­ba­sy opi­sy­wa­ne przez Elfy z Loth­lo­rien w nastę­pu­ją­cy sposób:

Jedz mało na raz, tyl­ko, kie­dy czu­jesz potrze­bę. One są po to, aby słu­żyć Ci wte­dy, kie­dy wszyst­ko inne zawie­dzie. Ciast­ka będą słod­kie przez wie­le dni, jeże­li zosta­ną nie­na­ru­szo­ne i pozo­sta­wio­ne w opa­ko­wa­niach z liści tak, jak je przy­nie­śli­śmy. Jeden może utrzy­mać podróż­ni­ka na nogach przez cały dzień dłu­giej pra­cy, nawet jeże­li jest jed­nym z męż­czyzn z Minas Tirith”.

Wnio­sek z tego taki, że jeden Lem­bas to jakieś 2638,5 kalo­rii – przy­naj­mniej według Roset­tie­go i Mana­ha­ra­na. Aby zapew­nić wyży­wie­nie całej Dru­ży­nie, trze­ba by mieć 675 lem­ba­sów na całą podróż!


Skarpetki książkowe? TAK Odwiedź  Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy