Sprawdzasz tag

blogerzy

Ciekawostki

Kula bije książkę

Pedro Ruiz III (22 lata) prze­ko­na­ny był, że gru­ba książ­ka jest w sta­nie zatrzy­mać kulę z pisto­le­tu Desert Eagle. Namó­wił więc swo­ją part­ner­kę, Mona­li­sę Perez (19 lat), aby strze­li­ła do nie­go przed kame­rą. Eks­pe­ry­ment miał zapew­nić popu­lar­ność kana­ło­wi youtu­be pary. Czy­taj dalej

-->