Ciekawostki

Bill Clinton i James Patterson wspólnie piszą książkę!

Były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych do spół­ki z jed­nym z naj­bar­dziej aktyw­nych pisa­rzy posta­no­wi­li zain­try­go­wać cały kraj swo­ją nową wspól­ną książką.

Pat­ter­son i Clin­ton są wła­śnie w trak­cie two­rze­nia nowe­li “Pre­si­dent Is Mis­sing”, któ­ra zosta­nie opu­bli­ko­wa­na w czerw­cu 2018 roku przez wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf i Lit­tle, Brown and Company.

Pra­ca nad książ­ką o posa­dzie pre­zy­den­ta – opar­ta na moim doświad­cze­niu, życiu w Bia­łym Domu i spo­so­bie funk­cjo­no­wa­nia Washing­to­nu – była dla mnie nie­złą zaba­wą” – powie­dział Clin­ton. Według donie­sień tytu­ło­wy Pre­zy­dent ma być posta­cią fikcyjną.

Pat­ter­son, jeden z naj­le­piej opła­ca­nych auto­rów w USA do tej pory zna­ny jest z pisa­nia thril­le­rów, roman­sów, ksią­żek dla dzie­ci, a tak­że zaan­ga­żo­wa­ny był w parę pro­jek­tów typu “samo­nisz­czą­ce się książ­ki” i inne for­ma­to­we innowacje.

Warun­ki umo­wy doty­czą­cej książ­ki nie zosta­ły ujaw­nio­ne, ale praw­do­po­dob­nie nie są to tak astro­no­micz­ne kwo­ty jak te pocho­dzą­ce z plo­tek doty­czą­cych ksią­żek Barac­ka i Michel­le Obamy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy