Sprawdzasz tag

clinton

Ciekawostki

Bill Clinton i James Patterson wspólnie piszą książkę!

Były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych do spół­ki z jed­nym z naj­bar­dziej aktyw­nych pisa­rzy posta­no­wi­li zain­try­go­wać cały kraj swo­ją nową wspól­ną książką.

Pat­ter­son i Clin­ton są wła­śnie w trak­cie two­rze­nia nowe­li “Pre­si­dent Is Mis­sing”, któ­ra zosta­nie opu­bli­ko­wa­na w czerw­cu 2018 roku przez wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf i Lit­tle, Brown and Com­pa­ny. Czy­taj dalej

-->