Ciekawostki

Kolejna ciekawa biblioteka w Chinach. Z takiego tunelu aż żal wychodzić!

Pań­stwo Środ­ka zamiesz­ku­je naród, któ­ry z jed­nej stro­ny jest pro­du­cen­tem naj­więk­sze­go badzie­wia na świ­cie, a z dru­giej two­rzy zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach monu­men­tal­ną for­mą czy osza­ła­mia­ją­ce wizją rze­czy. Rów­nież biblio­fi­le mogą być mile zasko­cze­ni chiń­ską przed­się­bior­czo­ścią. Jakiś czas temu pisa­li­śmy o futu­ry­stycz­nej biblio­te­ce w Tien­cin. Wizjo­ner­skim domem dla ksią­żek może się rów­nież poszczy­cić Yangzhou.

Biblio­te­ka, a zara­zem księ­gar­nia, zosta­ła ukoń­czo­na w 2016 roku. O wyjąt­ko­wo­ści przy­byt­ku świad­czy dłu­gi kory­tarz, któ­re­go pod­ło­ga zosta­ła wyko­na­na z czar­ne­go lustra. Po obu stro­nach cią­gną się zakrzy­wio­ne po okrę­gu rega­ły, któ­re jed­nak nigdy nie łączą się u szczy­tu. A to przez zyg­za­ko­wa­tą szcze­li­nę, wyglą­da­ją­cą niczym pęk­nię­cie w sufi­cie. Całość two­rzy ilu­zję nie­koń­czą­ce­go się tune­lu książek.

Według zamy­słu archi­tek­tów ze stu­dia XL-Muse szcze­li­na, któ­ra odbi­ja się w posadz­ce two­rzy natu­ral­ną ścież­kę zachę­ca­ją­cą odwie­dza­ją­cych do wcho­dze­nia w głąb budyn­ku. Oczy­wi­ście po dro­dze każ­dy może wycią­gnąć z rega­łu inte­re­su­ją­cą go książ­kę. A na koń­cu przej­ścia cze­ka­ją kolej­ne atrak­cje w posta­ci dwóch czy­tel­ni: dla dzie­ci i dla doro­słych. Sufit pierw­szej został pokry­ty LED-owy­mi lamp­ka­mi, któ­re dosko­na­le spraw­dza­ją się jako ilu­zja gwiazd iskrzą­cych się na ciem­nym nie­bie. Czy­tel­nia dla doro­słych zda­je się przypomina
jaski­nię z ide­al­nie wycię­ty­mi owal­ny­mi przej­ścia­mi. Wyglą­da napraw­dę kosmicznie.

Archi­tek­ci z XL-Muse jako inspi­ra­cję poda­ją prze­pły­wa­ją­cą w pobli­żu mia­sta rze­kę Jang­cy i mno­gość łuko­wa­tych mostów wzno­szą­cych się nad nią.

źró­dło: XL-Muse
Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy