Ciekawostki

Polak buduje Shire na Kaszubach!

Cześć ! Mam na imię Paweł i jestem marzy­cie­lem”, tymi sło­wa­mi wita się z inter­nau­ta­mi męż­czy­zna, któ­ry na dział­ce na Kaszu­bach posta­no­wił wybu­do­wać przy­tul­ną, hob­bi­cią nor­kę, w któ­rej mogły­by się wyda­rzyć histo­rie zna­ne nam z “Wład­cy Pier­ście­ni” lub “Hob­bi­ta” J.R.R. Tol­kie­na. Zain­we­sto­wał pie­nią­dze w dział­kę na Kaszu­bach i zaczy­na budo­wę dom­ków-norek, a by uda­ło mu się zre­ali­zo­wać jego pomysł, potrze­bu­je finan­so­we­go wspar­cia. Oto co pisze:

Od ponad 15 lat marzy­łem o stwo­rze­niu raju na zie­mi rodem z Tol­kie­now­skie­go świa­ta śród­zie­mia. Kra­iny spo­ko­ju i szczę­ścia gdzie każ­dy zmę­czo­ny życiem w cywi­li­za­cji będzie mogł przy­je­chać i ode­rwać się choć na chwi­lę od trosk tego świata.

Posta­no­wi­łem stwo­rzyć Shi­re – Hob­bi­ton. Kra­inę zamiesz­ka­łą przez rasę nizioł­ków któ­rzy miesz­ka­ją w bar­dzo cie­płych i wygod­nych nor­kach w zie­mi. Kto widział film Hob­bit lub Wład­ca pier­ście­ni wie o czym mówię ? dom­ki będą dosto­so­wa­ne oczy­wi­ście do roz­mia­rów ludzi.

Poni­żej mała wizu­ali­za­cja w foto­sho­pie jak to wstęp­nie będzie wyglą­da­ło. Wycho­dząc z dom­ku będzie moż­na się zanu­rzyć latem w sta­wie widocz­nym na zdjęciu.

Rok temu za całe oszczęd­no­ści rodzin­ne kupi­łem dużą dział­kę na Kaszu­bach speł­nia­ją­cą wymo­gi jakie sobie zało­ży­łem. Pagór­ki, lasy, jezio­ra, zero sąsia­dów za pło­tem. Roz­po­czą­łem przy­go­to­wa­nia pod budo­wę pierw­szej nor­ki Hob­bi­ta. Oczy­ści­łem staw, zro­bi­łem wykop pod pierw­szą chat­kę, uzy­ska­łem warun­ki zabu­do­wy etc.

Jed­nak­że fun­du­sze się skoń­czy­ły i sta­ną­łem chwi­lo­wo w miej­scu. Jestem skrom­nym czło­wie­kiem poma­ga­ją­cym zwie­rza­kom w schro­ni­sku, a potrze­bu­ję zaku­pić drew­no kon­struk­cyj­ne, tro­chę tar­ci­cy, desek. Mate­ria­ły do budow­nic­twa natu­ral­ne­go – sło­ma gli­na, mate­ria­ły izo­la­cyj­ne oraz wykoń­cze­nie wnę­trza, komi­nek, insta­la­cje wod-kan, łącz­nie z przy­do­mo­wą oczysz­czal­nią ście­ków. W koń­cu to ma być przy­tul­na i wygod­na norka ?.

Jesz­cze dwa lata temu nawet mi się nie śni­ło, że speł­nię to marze­nie. Nie dość, że sam pra­gnę wyrwać się z mia­sta od lat. To jesz­cze chcę stwo­rzyć moż­li­wość uciecz­ki w natu­rę innym ludziom, któ­rzy tak bar­dzo tego pra­gną, a mają już dość okle­pa­nych nud­nych i mono­ton­nych miejsc na wypo­czy­nek. Tak bar­dzo pra­gnę od 15 lat stwo­rzyć takie miej­sce dla ludzi moje­go pokro­ju. Zmę­czo­nych uga­nia­niem się za świa­tem i pie­nią­dzem. Ludzi, któ­rzy pra­gną świę­te­go spo­ko­ju – i to zamie­rzam stwo­rzyć dla was i dla sie­bie nie ukry­wam. Azyl dla każ­de­go potrze­bu­ją­ce­go. Poza miej­scem oddam tam tak­że swo­je ser­ce, któ­re zamie­rzam poświę­cić ludziom zagu­bio­nym, może wska­zać dro­gę lub uwie­rzyć, w to że marze­nia się speł­nia­ją jeśli bar­dzo tego pra­gniesz. a ja pra­gnę tak bar­dzo, że spać po nocach nie mogę i tyl­ko rysu­ję co nowe kon­cep­cje i pomy­sły. Wię­cej może­cie zna­leźć na moim fan­pa­ge Shi­re https://www.facebook.com/SHIRE-832702933526245/

A tutaj macie gdzie może­cie pomóc 🙂 https://pomagam.pl/Shire

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy