Ciekawostki

10 ciekawostek o Bernardzie Cornwellu na jego 74. urodziny

Ber­nard Corn­well jest pisa­rzem, któ­re­go spo­koj­nie może­my zali­czyć do twór­ców kul­to­wych. W kra­jach anglo­sa­skich jest jed­nym z naj­po­czyt­niej­szych auto­rów (ponoć zachwy­ca się nim nawet kró­lo­wa Wiel­kiej Bry­ta­nii!). W Pol­sce ma zago­rza­łą gru­pę fanów, ale zde­cy­do­wa­nie mniej licz­ną. A wiel­ka szko­da, bo jest świet­nym twór­cą o nie­tu­zin­ko­wej prze­szło­ści. Z oka­zji jego 74 uro­dzin przy­go­to­wa­li­śmy dla Was garść cie­ka­wo­stek o tym cie­ka­wym pisa­rzu i człowieku.

  1. Jest twór­cą łącz­nie 5 cenio­nych serii powie­ści historycznych:

– “Kam­pa­nii Richar­da Shar­pe­’a”, któ­rej akcje roz­gry­wa się w cza­sach napoleońskich,

– “Try­lo­gii Świę­te­go Gra­la”, któ­rej akcja roz­gry­wa się w cza­sie woj­ny stuletniej,

– “Woj­ny Wikin­gów”, któ­rej akcja roz­gry­wa się w IX wie­ku w cza­sie angiel­skich rzą­dów Alfre­da Wielkiego,

– “Kro­ni­ki Stur­buck”, któ­rych akcja roz­gry­wa się w cza­sie woj­ny secesyjnej,

– oraz “Try­lo­gii artu­riań­skiej”, któ­rej akcja roz­gry­wa się w post­ro­mań­skiej Wiel­kiej Bry­ta­nii w cza­sie rzą­dów kró­la Artu­ra zma­ga­ją­ce­go się z inwa­zją Anglosasów.

Ponad­to pisał też kry­mi­na­ły, thril­le­ry oraz jest auto­rem trak­ta­tów historycznych.

  1. Zaczął pisać po emi­gra­cji do USA, ponie­waż nie zdo­był zie­lo­nej kar­ty i pisa­nie było jedy­ną dostęp­ną dla nie­go pra­cą zawodową.
  1. Jego rodzi­ce słu­ży­li w angiel­skich siłach powietrz­nych. Jego ojciec był Kana­dyj­czy­kiem a mat­ka słu­ży­ła w kobie­cych służ­bach pomoc­ni­czych. Nie­mniej to nie oni go wycho­wa­li. Został adop­to­wa­ny przez rodzi­nę Wig­gin­sów, któ­rzy nale­że­li do ści­śle pacy­fi­stycz­nej chrze­ści­jań­skiej sek­ty “Pecu­liar People”.
  1. Po śmier­ci swo­je­go adop­cyj­ne­go ojca, przy­jął panień­skie nazwi­sko swo­jej bio­lo­gicz­nej mat­ki, pod któ­rym zna­ny jest do dzi­siaj. Swo­je­go bio­lo­gicz­ne­go ojca (i przy­rod­nie­go bra­ta) poznał dopie­ro w wie­ku 58 lat.

  1. Pró­bo­wał trzy­krot­nie zacią­gnąć się do woj­ska, ale za każ­dym razem jego poda­nie zosta­ło odrzu­co­ne z uwa­gi na jego krótkowzroczność.
  1. Jest twór­cą kul­to­we­go Richar­da Shar­pe­’a, bry­tyj­skie­go żoł­nie­rza wal­czą­ce­go słu­żą­ce­go w cza­sie wojen napo­le­oń­skich (acz­kol­wiek wal­czą­ce­go nie tyl­ko w nich). Jego postać sta­ła się tak popu­lar­na, że BBC zro­bi­ło o nim serial. Głów­ną rolę zagrał w nim Sean Bean, a mimo to (SZOK) boha­ter w seria­lu nie ginie (co nie jest typo­we dla tego akto­ra). Za to nie zabra­kło w nim innych kul­to­wych scen, jak np. wal­ka z zakon­ni­ca­mi za pomo­cą… kur.

  1. Berarnd Corn­well jest szcze­gól­nie popu­lar­ny w kra­jach anglo­sa­skich, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Wiel­kiej Bry­ta­nii. W dowód uzna­nia dla jego twór­czo­ści kró­lo­wa Elż­bie­ta II z oka­zji swych 80. uro­dzin w 2006 r. nada­ła Ber­nar­do­wi Corn­wel­lo­wi Order Impe­rium Brytyjskiego!
  1. Był dwu­krot­nie żonaty.
  1. W roku 2015 jego powie­ści zosta­ły sprze­da­ne w łącz­nym nakła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 30 mln egzemplarzy(!).
  1. Jest twór­cą rewe­la­cyj­nie opo­wie­dzia­nych na nowo legend artu­riań­skich. Jako doświad­czo­ny pisarz histo­rycz­ny zatrosz­czył się o to, by jego powie­ści bar­dziej odpo­wia­da­ły realiom post­ro­mań­skiej Wiel­kiej Bry­ta­nii niż legen­dy spi­sa­ne przez śre­dnio­wiecz­nych mni­chów wie­le wie­ków po śmier­ci kró­la Artu­ra. Szcze­gól­nie war­to­ścio­we w tej serii jest uka­za­nie zróż­ni­co­wa­nia reli­gij­ne­go Wiel­kiej Bry­ta­nii i tego, jak wie­le kul­tur w danym okre­sie mie­sza­ło się ze sobą (tra­dy­cyj­na kul­tu­ra i reli­gia Cel­tów, popu­lar­ne pod koniec cesar­stwa rzym­skie­go kul­ty Mitry i Izy­dy oraz kształ­tu­ją­ca się kul­tu­ra chrześcijańska).

Syn­op­ty­cy zapo­wia­da­ją, że nad Pol­skę nad­cią­ga­ją wła­śnie ark­tycz­ne mro­zy. To ide­al­na oka­zja, by pogrą­żyć się w domu lek­tu­rze a aura na zewnątrz powin­na nas skło­nić do się­gnię­cia po ade­kwat­ną książ­kę. Do takiej pogo­da chy­ba naj­le­piej będzie paso­wać “Zimo­wy Monar­cha” autor­stwa oma­wia­ne­go sole­ni­zan­ta. Kie­dy więc mróz zatrzy­ma Was w domu, roz­ko­szuj­cie się nie­zwy­kłą powie­ścią o począt­kach pano­wa­nia wład­cy Bry­tów, Kró­la Artura.

Auto­rem zdję­cia głów­ne­go jest Sarah Sier­szyn z Cha­tham (MA, USA). Wyko­rzy­sta­ne na licen­cji CC BY 3.0.

Miko­łaj Kołyszko

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy