Ciekawostki

Kim Kardashian założyła klub książkowy

Kim Kar­da­shian to jed­na z cele­bry­tek “zna­nych z tego, że są zna­ne”. Jej nowe przed­się­wzię­cie zupeł­nie nie pasu­je do wize­run­ku, któ­ry stwo­rzy­ła. Mia­no­wi­cie: zało­ży­ła klub książ­ko­wy, do któ­re­go może dołą­czyć każ­dy. Współ­za­ło­ży­ciel­ka­mi są Chris­sy Teigen i Jen Atkin. Pierw­szą wybra­ną przez nie do oma­wia­nia powie­ścią jest Bet­ty J. Eadie “W obję­ciach jasno­ści” – to best­sel­le­ro­wa i opar­ta na bio­gra­fii autor­ki histo­ria o doświad­cze­niu śmier­ci kli­nicz­nej. Kim spo­tka­ła się z Bet­ty i oznaj­mi­ła, że czu­je się oświecona.

Jak dołą­czyć do klu­bu? Zwy­czaj­nie. Wystar­czy prze­czy­tać książ­kę wska­za­ną przez zało­ży­ciel­ki. Dodat­ko­wo na Twit­te­rze Kim zapy­ta­ła inter­nau­tów, jakie inne pozy­cje książ­ko­we pole­ci­li­by jej do zapo­zna­nia się.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy