Ciekawostki

Poznajcie (prawdopodobnie) najdroższą bibliotekę na świecie

Powsta­ła w Sankt Peters­bur­gu Book Capel­la jest  pro­jek­tem domu wydaw­ni­cze­go Alfa­ret. Boga­te wnę­trza inspi­ro­wa­ne goty­kiem wypeł­nio­ne są boga­ty­mi gobe­li­na­mi, rzeź­ba­mi apo­sto­łów, sty­lo­wy­mi mebla­mi. Luk­su­so­wa jest też cena wstę­pu do niej, za jed­no­ra­zo­wy bilet zapła­cić trze­ba 100 fun­tów. A dokład­niej – tyle kosz­tu­je czte­ro­go­dzin­na sesja czy­ta­nia. To dro­żej niż w Biblio­te­ce Lon­dyń­skiej, gdzie rocz­ne człon­ko­stwo kosz­tu­je od 255 – 510 fun­tów, nato­miast doży­wot­nie do 22 000 fun­tów. W przy­pad­ku Book Capel­la radość doży­wot­nie­go obco­wa­nia z książ­ką w atmos­fe­rze luk­su­su to koszt do 69 000 fun­tów, a jeże­li wystar­czy nam rocz­ne człon­ko­stwo, zapła­ci­my jedy­ne 3209 funtów.

Biblio­te­ka Book Capel­la to sze­ro­ki pro­jekt – jak mówi dyrek­tor Iri­na Kho­te­sho­va – to nie jest tyl­ko biblio­te­ka, a tak­że nie muzeum, choć posia­da część muze­al­ną. Nie jest też księ­gar­nią, choć moż­na zaku­pić tam książ­ki, a nawet zamó­wić wła­sny tytuł. Według Kho­te­sho­vej w tym pro­jek­cie cho­dzi bar­dziej o spo­sób, w jaki ludzie komu­ni­ku­ją się z rzad­ki­mi książ­ka­mi. Mot­to, jakie przy­świe­ca­ło pomy­sło­daw­com tego pro­jek­tu, to sło­wa J. Bor­ges: “Zawsze wyobra­ża­łem sobie raj jako bibliotekę”.

Biblio­te­ka jest głów­nie odwie­dza­na przez kolek­cjo­ne­rów, histo­ry­ków i naukow­ców, ale tak­że orga­ni­zo­wa­ne są w niej spo­tka­nia biz­ne­so­we.  O ile w przy­pad­ku biz­ne­su cena nie sta­no­wi pro­ble­mu, to już jeże­li weź­mie­my pod uwa­gę poziom zarob­ków pra­cow­ni­ków aka­de­mic­kich, któ­ry wyno­si poni­żej śred­niej w Rosji, to trud­no uwie­rzyć, że wykła­dow­ców stać będzie na zakup bile­tu wstę­pu czy zakup książ­ki. Ceny poje­dyn­czych egzem­pla­rzy oscy­lu­ją pomię­dzy 400 a 700 fun­tów. Wszyst­kie pozy­cje książ­ko­we dato­wa­ne są na XVI i XIX wiek. Usta­wio­ne są w poko­jach tema­tycz­nych. Do naj­droż­szych ksią­żek nale­żą manu­skryp­ty i atla­sy głów­nej pro­win­cji impe­rium Rosyj­skie­go z 1760 r, a tak­że kom­plet­na edy­cja maga­zy­nu Niva pocho­dzą­ca z cza­sów przed rewolucją.

Dom wydaw­ni­czy Alfa­ret spe­cja­li­zu­je się głów­nie w publi­ka­cjach rosyj­skich i zachod­nich książ­kach histo­rycz­nych i histo­rii sztu­ki. Pozy­cje te dru­ko­wa­ne są w for­mie ksią­żek luk­su­so­wych i w nie­wiel­kim nakła­dzie ok. 100 kopii. Dru­ku­ją też na spe­cjal­ne życze­nie zamawiającego.

zrodlo:capellabook.ru/guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy