Aktualności

Herling-Grudziński w radiowej Dwójce

Już dziś w ramach cyklu “Książ­ki do słu­cha­nia” Pro­gra­mu 2 Pol­skie­go Radia o godzi­nie 19:00 usły­szy­my pro­zę Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. Lek­to­rem będzie Adam Ferency.
Cykl “Książ­ki do słu­cha­nia” to audy­cja Elż­bie­ty Łukom­skiej dostęp­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 19:00 – 19:30. W naj­bliż­szym cza­sie w jego ramach obco­wać będzie­my z wybra­ny­mi opo­wia­da­nia­mi pisa­rza emi­gra­cyj­ne­go, Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go, pierw­szym z nich będzie “Most. Z kro­ni­ki nasze­go miasta”.

Her­ling-Gru­dziń­ski to pol­ski pisarz, ese­ista i kry­tyk lite­rac­ki. Na całym świe­cie naj­bar­dziej zasły­nął tek­stem “Inny świat”, czy­li wspo­mnie­nia­mi z guła­gu w Jer­ce­wie pod Archan­giel­skiem, w któ­rym prze­by­wał w latach 1940–1942.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy