Ciekawostki

Czytelnicza rozkosz

Clay­ton Cubitt połą­czył lite­ra­tu­rę z sek­sem w napraw­dę nie­co­dzien­ny spo­sób. Mia­no­wi­cie zapro­sił on dzie­więć kobiet do gło­śne­go czy­ta­nia ich ulu­bio­nych frag­men­tów ksią­żek… warun­kiem jed­nak było, by w cza­sie lek­tu­ry prze­ży­wa­ły orgazm.


Trze­ba przy­znać, że połą­cze­nie jest dość nie­zwy­kłe i pod­kre­śla roz­kosz, któ­ra wszak może pły­nąć z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą. Moż­li­we, że nie jest ona aż tak widocz­na na pierw­szy rzut oka, ale każ­dy czy­tel­nik bez wąt­pie­nia choć raz prze­żył coś napraw­dę inten­syw­ne­go i głębokiego.

A nawet i bez tej reflek­sji seria fil­mi­ków jest po pro­stu ory­gi­nal­na i war­ta obejrzenia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy