Sprawdzasz tag

orgazm

Ciekawostki

Czytelnicza rozkosz

Clay­ton Cubitt połą­czył lite­ra­tu­rę z sek­sem w napraw­dę nie­co­dzien­ny spo­sób. Mia­no­wi­cie zapro­sił on dzie­więć kobiet do gło­śne­go czy­ta­nia ich ulu­bio­nych frag­men­tów ksią­żek… warun­kiem jed­nak było, by w cza­sie lek­tu­ry prze­ży­wa­ły orgazm.

Czy­taj dalej

-->