Ekranizacje

Ekranizacja książki Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo z pierwszym zwiastunem

The Zoo­ke­epe­r’s wife” to adap­ta­cja powie­ści opar­tej na praw­dzi­wej histo­rii, któ­ra roze­gra­ła się w Pol­sce w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Boha­te­ra­mi opo­wie­ści są Jan i Anto­ni­na Żabiń­scy, któ­rzy stwo­rzy­li war­szaw­skie ZOO i na jego tere­nie, a tak­że w klat­kach po zabi­tych zwie­rzę­tach i w piw­ni­cy wła­snej wil­li ukry­wa­li set­ki ucie­ki­nie­rów z get­ta. Aby utrud­nić odkry­cie ich, nada­wa­li pod­opiecz­nym zwie­rzę­ce przy­dom­ki, zaś zwie­rzę­tom – ludz­kie. Autor­ką powie­ści “Azyl. Opo­wieść o Żydach ukry­wa­nych w war­szaw­skim zoo” jest Dia­ne Acker­man, a na język pol­ski prze­ło­ży­ła ją Olga Zienkiewicz.

W roli mał­żeń­stwa Żabiń­skich w “The Zookeeper’s wife” wystą­pią Jes­si­ca Cha­sta­in oraz Johan Hel­den­bergh. Film tra­fi do kin w mar­cu 2017 roku, wte­dy też może­my spo­dzie­wać się wzno­wie­nia powie­ści. Poni­żej pre­zen­tu­ję zwia­stun produkcji.

Tak o książ­ce pisze wydawca:

Best­sel­ler na liście New York Times a. Praw­dzi­wa opo­wieść o Janie i Anto­ni­nie Żabiń­skich: twór­cach war­szaw­skie­go ZOO, któ­rzy pod­czas woj­ny oca­li­li przed śmier­cią set­ki prze­szmu­glo­wa­nych ucie­ki­nie­rów z get­ta. Ukry­wa­li ich na tere­nie ogro­du, w piw­ni­cy swo­jej wil­li i w klat­kach po zabi­tych lub zagi­nio­nych zwie­rzę­tach. Dla kamu­fla­żu gościom nada­wa­no zwie­rzę­ce prze­zwi­ska, a zwie­rzę­ta nosi­ły ludz­kie imio­na. Nie­zwy­kła histo­ria o odwa­dze, ludziach i naszych bra­ciach mniej­szych zdu­mie­wa­ją­ca, mądra i zabawna.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy