Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

Sie­dem minut po pół­no­cy” to powieść Patric­ka Nes­sa opo­wia­da­ją­ca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­wa­ną mat­ką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwadze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­do­wy dzień mie­rze­nia się z lęka­mi) stu­dio Focus Featu­res roz­po­czę­ło kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną ekra­ni­za­cji tej­że książ­ki. Pra­pre­mie­ra odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film tra­fi 6 stycz­nia 2017.

Reży­se­ru­je Juan Anto­nio Boay­ona na pod­sta­wie sce­na­riu­sza same­go Nes­saW obsa­dzie poja­wią się Lewis Mac­Do­ugall, Toby Keb­bell, Sigo­ur­ney Weaver oraz Geral­di­ne Chaplin.

Nie­wie­lu jest doro­słych, któ­rzy mie­li­by tyle odwa­gi co 10-let­ni Josh. Chło­piec codzien­nie musi bro­nić się przed gru­pą star­szych chło­pa­ków, któ­rzy prze­śla­du­ją go w szko­le. Praw­dzi­wy dra­mat jed­nak roz­gry­wa się w domu chłop­ca – samot­nie wycho­wu­ją­ca go mat­ka prze­gry­wa wal­kę z cho­ro­bą, a leka­rze roz­kła­da­ją ręce. W tej sytu­acji Josh zysku­je nie­zwy­kłe­go sprzy­mie­rzeń­ca – jest nim mrocz­na isto­ta ze snów, któ­ra za pośred­nic­twem nie­zwy­kłych, magicz­nych opo­wie­ści wcią­ga Josha w świat, gdzie zna­leźć moż­na odpo­wie­dzi na naj­trud­niej­sze pytania.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy