Sprawdzasz tag

Siedem minut po północy

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

Sie­dem minut po pół­no­cy” to powieść Patric­ka Nes­sa opo­wia­da­ją­ca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­wa­ną mat­ką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwadze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­do­wy dzień mie­rze­nia się z lęka­mi) stu­dio Focus Featu­res roz­po­czę­ło kam­pa­nię pro­mo­cyj­ną ekra­ni­za­cji tej­że książ­ki. Pra­pre­mie­ra odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film tra­fi 6 stycz­nia 2017. Czy­taj dalej

-->