Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będą­cy czę­ścią kon­cer­nu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Pau­la Coel­ho, „Alche­mi­ka”. Nad książ­ką czu­wał przez wie­le lat Lau­ren­ce Fish­bur­ne z Cine­ma Gyp­sy, któ­ry wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fo­wą Tri­Star Han­nah Min­ghel­la ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym projektem.

Jestem pod­eks­cy­to­wa­ny rusze­niem tego pro­jek­tu naprzód po tylu latach” – powie­dział Fishburne.

Fra­kes i Bud­dy Patrick wyda­li 6,5 mln $ pod­czas Festi­wa­lu Fil­mo­we­go w Toron­to, aby nabyć pra­wa do powie­ści od The Wein­ste­in Com­pa­ny. 5 mln wią­za­ło się z zain­we­sto­wa­niem w pra­wa i wcze­sne szki­ce sce­na­riu­sza i kolej­ne 1,5 mln z opła­ta pro­duk­cyj­ny­mi dla Boba i Harveya Wein­ste­in, któ­rzy wciąż będą posia­da­li zdol­ność pro­duk­cyj­ną. Rywa­li­zo­wa­li z Impe­ra­ti­ve Entertainment.
Palm­Star ocze­ku­je, że jakoś w poło­wie przy­szłe­go roku roz­pocz­nie się pro­duk­cja, a pre­mie­ra fil­mu przy­pad­nie na rok 2018. Oczy­wi­ście w więk­szej mie­rze zaj­mie się tym Tri­Star, pod­czas gdy Palm­Star będzie współ­fi­nan­so­wać projekt.

Jak wie­lu fanów tej książ­ki, pamię­tam, kie­dy po raz pierw­szy prze­czy­ta­łam „Alche­mi­ka” – mówi Min­ghel­la. To histo­ria, do któ­rej powra­cam od lat i moim dłu­go­trwa­łym marze­niem było prze­nie­sie­nie tej wni­kli­wej, magicz­nej i fil­mo­wej przy­go­dy na ekran. Łatwo zro­zu­mieć, dla­cze­go książ­ka połą­czy­ła ponad 65 milio­nów ludzi z całe­go świa­ta, a my chce­my nakrę­cić film, któ­ry auten­tycz­ne odda całą jej moc i posze­rzy ten zasięg – kontynuuje.

Alche­mik” zmie­nił moje życie, kie­dy prze­czy­ta­łem go po raz pierw­szy pra­wie 20 lat temu. Pomógł mi w zna­le­zie­niu odwa­gi do podej­mo­wa­nia ryzy­ka i zaufa­nia w goni­twie po moje marze­nia. W pierw­szej roz­mo­wie z Han­nah odno­śnie „Alche­mi­ka”, zda­łem sobie spra­wę z tego, że ona dosko­na­le rozu­mie wpływ tej powie­ści i wie­dzia­łem, że chcę zro­bić ten film razem z Tri­Star. Nie mógł­bym być bar­dziej pod­eks­cy­to­wa­ny tym, że zaczy­na­my tę wspól­ną podróż – doda­je Frakes.

Książ­ka „Alche­mik” sprze­da­ła się w ponad 65 mln egzem­pla­rzy w 56 języ­kach – to jeden z rekor­dów Guin­ne­sa jeże­li cho­dzi o tłu­ma­cze­nie książ­ki żyją­ce­go auto­ra. To histo­ria paste­rza owiec o imie­niu San­tia­go, któ­ry za namo­wą Cygan­ki i Kró­la Sale­ma wybie­ra się w podróż do Egip­tu, aby szu­kać skar­bu. W Afry­ce zosta­je okra­dzio­ny, podej­mu­je się pra­cy u sprze­daw­cy krysz­ta­łów, ale nie rezy­gnu­je ze swo­jej misji. Wkrót­ce na swo­jej dro­dze spo­ty­ka tytu­ło­we­go alche­mi­ka i to od nie­go uczy się, czym jest życie.

alchemik

Zdję­cie głów­ne wiki­pe­dia użyt­kow­nik nrk­be­ta – Pau­lo Coelho

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy