Aktualności

E.L Jame nie próżnuje! Będzie nowy Grey!

E.L. James, autor­ka “50 twa­rzy Greya”, nie próż­nu­je. Ale też nie ma chy­ba pomy­słu na fabu­ły, bo po “Greyu”, czy­li “50 twa­rzach Greya” napi­sa­nych z punk­tu widze­nia boha­te­ra zapo­wie­dzia­ła… “Ciem­niej­szą stro­nę Greya z punk­tu widze­nia Chri­stia­na”. Nie ma jed­nak wąt­pli­wo­ści, że tak­że ta książ­ka oka­że się finan­so­wym hitem, więc trud­no się dzi­wić autorce…

Z oka­zji uro­dzin głów­nej boha­ter­ki, Any, James opu­bli­ko­wa­ła w sie­ci dwie stro­ny z nowej powie­ści, któ­ra ma uka­zać się w 2017 roku. Tak­że w 2017 roku uka­że się dru­gi film o Anie i Chri­stia­nie, czy­li “Ciem­niej­sza stro­na Greya” (jesz­cze z pier­wot­ne­go punk­tu widzenia).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy