Sprawdzasz tag

young adult

Ciekawostki

Silne kobiety w literaturze young adult

W lite­ra­tu­rze young adult coraz czę­ściej zaczy­na­ją domi­no­wać posta­ci kobie­ce, któ­re miast wzo­rem księż­nicz­ki z baj­ki ocze­ki­wać ryce­rza na bia­łym ruma­ku same bio­rą spra­wy w swo­je ręce i posta­na­wia­ją na wła­sną rękę wykuć sobie los. Jako że waka­cje to chwi­la odde­chu i naj­lep­sza pora, aby się zre­lak­so­wać, przy­go­to­wa­li­śmy dla czy­tel­ni­ków nie boją­cych się łat­ki young adult kil­ka­na­ście lek­tur (tak­że ambit­nych), w któ­rych boha­ter­ki sprze­ci­wia­ją się nie­spra­wie­dli­wym podzia­łom, zasa­dom czy posta­no­wie­niom, i pra­gną wziąć spra­wy w swo­je ręce, żeby napra­wić i ura­to­wać, co się da. Oprócz wybo­ru tytu­łów zamiesz­cza­my rów­nież opis wydaw­cy, któ­ry być może oka­że się bar­dziej zachę­ca­ją­cy do lek­tu­ry i zary­su­je, o czym wła­ści­wie jest kon­kret­na pozy­cja. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Young adult w modzie

Media roz­ryw­ko­we – ale nie wyłącz­nie – w ostat­nich latach zaczy­na­ją nasy­cać rynek dzie­ła­mi spod zna­ku young adult, któ­re w oso­bli­wy spo­sób zaskar­bia­ją sobie rze­sze odbior­ców. I wca­le nie mowa teraz o wytwo­rach pokro­ju nie­sław­nej „Szko­ły” TVN-u czy „Szko­ła życia”, wypro­du­ko­wa­na przez TVP, tyl­ko o takich, któ­re udat­nie albo nie do koń­ca efek­tyw­nie sta­ra­ją się prze­my­cać jakieś war­to­ści. Czy­taj dalej

-->