Ciekawostki

Magiczne okładki do książek Aniko Kolesnikovej

Aniko Kole­sni­kova dzięki pozy­tyw­nemu odze­wowi inter­nau­tów mogła rzu­cić wcze­śniej­szą pracę i poświę­cić się wyłącz­nie two­rze­niu nie­sa­mo­wi­tych i uni­ka­to­wych okła­dek do ksią­żek.

Prace artystki zostały opu­bli­ko­wane na ser­wi­sie Bored Panda i spo­tkały się z nie­sa­mo­wi­cie pozy­tyw­nym odze­wem. W któ­rym cza­sie Kole­sni­kova otrzy­mała tyle maili i zle­ceń, że mogła pozwo­lić sobie na to, by aktyw­ność, któ­rej wcze­śniej poświę­cała się tylko w wol­nym cza­sie, stała się jej głów­nym źró­dłem utrzy­ma­nia. Dzięki temu możemy podzi­wiać wię­cej jej nie­sa­mo­wi­tych prac, takich jak te. Sklep autorki tych cudow­nych okła­dek znaj­dzie­cie TUTAJ.


Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ