Aktualności

Graham Masterton z projektem W więzieniu pisane

Gra­ham Master­ton odwie­dził ponow­nie Pol­skę – nie jest żadną tajem­nicą, że pisarz darzy nasz kraj sym­pa­tią, także z powodu pol­skich korzeni jego żony. Tym razem jed­nak w ramach trasy pro­mo­cyj­nej odwie­dził Zakład Karny w Woło­wie pod Wro­cła­wiem, który zain­spi­ro­wał go do pro­jektu “W wię­zie­niu pisane”. Po spo­tka­niu z więź­niami Master­ton uznał, iż są to cie­kawi oraz oczy­tani ludzie, a dodat­kowo jedni z naj­bar­dziej entu­zja­stycz­nych grup fanów, jakich spo­tkał kie­dy­kol­wiek i bez wąt­pie­nia mają poten­cjał two­rze­nia wła­snych tek­stów.

Do udziału w pro­jek­cie zapro­sił więź­niów z całej Pol­ski, gdyż uważa, że każdy z nich ma do opo­wie­dze­nia cie­kawą histo­rię, ale brak moż­li­wo­ści podzie­le­nia się nią ze świa­tem. Naj­lep­sze z tek­stów prze­tłu­ma­czone zostaną na język angiel­ski, by Gra­ham Master­ton oso­bi­ście wybrał troje lau­re­atów, któ­rym oso­bi­ście wrę­czy nagrody.

Do osa­dzo­nych pisarz skie­ro­wał list:

Witam Cię bar­dzo ser­decz­nie w pierw­szym kon­kur­sie W wię­zie­niu pisane! Każdy nosi w sobie wła­sną histo­rię – Ty rów­nież. Możesz napi­sać histo­rię miło­sną, zabawną, fan­tasy, grozy lub kry­mi­nał. Może ona też opo­wia­dać o two­ich praw­dzi­wych doświad­cze­niach! Jestem bar­dzo cie­kawy jakie histo­rie masz mi oraz pol­skim czy­tel­ni­kom do opo­wie­dze­nia. Zdaję sobie sprawę, że wię­zie­nie nie daje Ci moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia świa­towi zewnętrz­nemu two­ich uczuć, marzeń oraz pla­nów na przy­szłość – teraz dzięki kon­kur­sowi W wię­zie­niu pisane otrzy­mu­jesz taką moż­li­wość. Do dys­po­zy­cji masz tysiąc słów, więc posta­raj się, aby zawarte w nich opo­wia­da­nie było jed­no­cze­śnie nie­ty­powe oraz tak życiowe, jak tylko potra­fisz – czy­tel­nicy powinni wczuć się w rolę wykre­owa­nych w nim postaci. Żadna praca nie zosta­nie pomi­nięta, a ja oso­bi­ście wybiorę trzy naj­lep­sze. Przy­jadę ponow­nie do Pol­ski, co robię z resztą bar­dzo czę­sto, aby wrę­czyć zwy­cięz­com nagrody. Kon­kurs ten jest dla mnie bar­dzo ważny i mam nadzieję, że dla Cie­bie rów­nież. Ma to jed­nak być nie tylko oka­zja do dobrej zabawy, ale też do ujaw­nie­nia swo­ich dotąd nie­wy­ra­żo­nych publicz­nie myśli. Życzę powo­dze­nia!

Warto zauwa­żyć, że nie jest to pierw­sze spo­tka­nie fan­ta­styki z wię­zien­nic­twem w Pol­sce. W Zakła­dzie Kar­nym w Bar­cze­wie działa naj­więk­szy fan­klub Jakuba Ćwieka w Pol­sce, a pisarz brał udział w zor­ga­ni­zo­wa­nych tam spo­tka­niach autor­skich.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ