Konkursy

Konkurs: wygraj książki na cały rok 2017 (rozwiązany)

Cało­roczna dostawa ksią­żek! Tak, tylko dzięki niestatystyczny.pl

To nie pomyłka. W tym wyjąt­ko­wym kon­kur­sie,  zwy­cięzcy zostaną nagro­dzeni książ­kami przez cały naj­bliż­szy rok!!! Pię­ciu wydaw­ców w każ­dym mie­siącu będzie wysy­łać szczę­śliw­com nowo­ści lite­rac­kie! Dodat­kowo jedna osoba otrzyma czyt­nik Kin­dle Paper­white II od firmy Woblink.com

Zdo­bywca pierw­szego miej­sca będzie otrzy­my­wać PIĘĆ ksią­żek mie­sięcz­nie.

Zdo­bywca dru­giego miej­sca będzie otrzy­my­wać TRZY książki mie­sięcz­nie.

Zdo­bywca trze­ciego miej­sca będzie otrzy­my­wać DWIE książki mie­sięcz­nie.

Nagrodą spe­cjalną jest czyt­nik Kin­dle Paper­white II od Woblink.com

Ozna­cza to, że łącz­nie do trojga zwy­cięz­ców trafi aż 120 ksią­żek. Czwarta osoba otrzyma czyt­nik! Prawda, że warto?

Książ­kami ura­czą Was wydawcy: Pró­szyń­ski i S-ka, Bel­lona, Świat Książki, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, SQNWoblink.com

Aby wziąć udział w tym kon­kur­sie, musi­cie się tro­chę posta­rać. Napisz­cie w komen­ta­rzu, dla­czego to wła­śnie Wasze księ­go­zbiory powinny się wzbo­ga­cać co mie­siąc o te wszyst­kie książki. Dla­czego to wła­śnie Wy powin­ni­ście roz­ko­szo­wać się tymi książ­kami

Wasze odpo­wie­dzi umiesz­czaj­cie w komen­ta­rzach w dowol­nej for­mie: prozą, wier­szem, malun­kiem, pła­sko­rzeźbą, pre­zen­ta­cją, pio­senką, mem, zdję­ciem na insta­gra­mie, fil­mi­kiem itd … Tech­nika jest dowolna, ważne jest to by to była Wasza twór­czość.

Liczy się siła per­swa­zji i moc argu­men­tów.

Do boju zatem! Na odpo­wie­dzi cze­kam do 16 stycz­nia w komen­ta­rzach na stro­nie.

AKTUALIZACJA:

PIĘĆ ksią­żek mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie Karo­lina Ubych

TRZY książki mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie Maciej Mala­czew­ski

DWIE książki mie­sięcz­nie otrzy­my­wać będzie  użyt­kow­nik dexter

Nagrodą spe­cjalną jest czyt­nik Kin­dle Paper­white II od Woblink.com trafi do Agnieszki Sadow­skiej

Gra­tu­lu­jemy i dzię­ku­jemy za udział 🙂 Wybrać było ciężko, ale się udało!

Może też zainteresują cię te tematy