Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na ulicy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzienny widok: gruby łań­cuch i solidna kłódka oraz infor­ma­cję od wła­ści­ciela kamie­nicy, gło­szącą, iż w wyniku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że długi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzyło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i sprawa oddana została praw­ni­kom.

Czy naprawdę jest powód do nie­po­koju? Sonia Draga, pre­zes wydaw­nic­twa noszą­cego jej imię, już w czerwcu oznaj­miała, że Matras spóź­nia się z płat­no­ściami. Z kolei obec­nym wła­ści­cie­lem Matrasa jest Jerzy Kowa­lew­ski, który w 2013 roku został eks­mi­to­wany wraz z księ­gar­nią o powierzchni kil­ku­met metrów – ponie­waż noto­rycz­nie zale­gał z czyn­szem. Prze­szłość Kowa­lew­skiego budzi więc zastrze­że­nia co do jego praw­do­mów­no­ści, ale na wyja­śnie­nie, kto ma rację tym razem, przyj­dzie nam jesz­cze pocze­kać do momentu oświad­czeń praw­ni­ków stron.

źro­dło: katowice.wyborcza.pl

Może też zainteresują cię te tematy