Sprawdzasz tag

problemy finansowe

Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na uli­cy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzien­ny widok: gru­by łań­cuch i solid­na kłód­ka oraz infor­ma­cję od wła­ści­cie­la kamie­ni­cy, gło­szą­cą, iż w wyni­ku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że dłu­gi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzy­ło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i spra­wa odda­na zosta­ła prawnikom.

Czy­taj dalej

-->