Sprawdzasz tag

Katowice

Aktualności

Działalność kończy jedyna w katowickich Szopienicach księgarnia

W latach 50-tych w Szo­pie­ni­cach, wów­czas osob­nym mie­ście, dziś histo­rycz­nej czę­ści Kato­wic, powstał Dom Książ­ki. W jego miej­scu w 1990 Andrzej Pie­cho­ta otwo­rzył księ­gar­nię. Po ponad trzy­dzie­stu latach dzia­łal­no­ści Popu­lar­na prze­sta­je nie­ste­ty ist­nieć. Sta­li klien­ci mar­twią się, gdyż jest to jedy­ne w oko­li­cy miej­sce, gdzie moż­na było wejść, pobu­szo­wać w książ­kach i zawsze wyjść z czymś cie­ka­wym do poczy­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Matras z problemami finansowymi?

Miesz­kań­ców Kato­wic chcą­cych odwie­dzić księ­gar­nię Matras na uli­cy Sta­wo­wej powi­tał nie­co­dzien­ny widok: gru­by łań­cuch i solid­na kłód­ka oraz infor­ma­cję od wła­ści­cie­la kamie­ni­cy, gło­szą­cą, iż w wyni­ku kil­ku­mie­sięcz­nych zale­gło­ści w czyn­szu zajął on rucho­mo­ści. Sieć Matras twier­dzi, że dłu­gi nie wcho­dzą w grę, a to, co wyda­rzy­ło się w Kato­wi­cach, jest bez­praw­nym zaję­ciem mie­nia i spra­wa odda­na zosta­ła prawnikom.

Czy­taj dalej

-->