Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂


Z tej oka­zji por­tal Niestatystyczny.pl wraz z orga­ni­za­to­rami akcji Czy­taj PL i pro­du­cen­tem czyt­ni­ków e-booków Pocket­Book ogła­szają kon­kurs:

Czy­tel­ni­cze Suc­cess Story

Zada­nie: opo­wiedz nam histo­rię o tym, jak książka pomo­gła Ci zdo­być zatrud­nie­nie lub napisz o tym, jak czy­ta­nie może pomóc zdo­być wyma­rzoną pracę. Odpo­wie­dzi wpi­suj­cie w komen­ta­rzach.

Trzy naj­cie­kaw­sze wpisy zostaną nagro­dzone naj­now­szymi 6-calo­wymi czyt­ni­kami Pocket­Book Touch HD, które:
– umoż­li­wiają lek­turę e-booków na nie­mę­czą­cym oczu e-papie­rze E Ink Carta naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści (300 ppi!),
– pozwa­lają na czy­ta­nie ksią­żek zarówno w peł­nym słońcu, jak i w cał­ko­wi­tych ciem­no­ściach (dzięki pod­świe­tla­nemu ekra­nowi),
– dają moż­li­wość odsłu­chi­wa­nia e-booków (dzięki funk­cji Text-to-Spe­ech),
– oraz odtwa­rza­nia audio­bo­oków (dzięki obsłu­dze pli­ków mp3),
– obsłu­guje bez kon­wer­sji 18 typów pli­ków tek­sto­wych.

Odpo­wie­dzi można zamiesz­czać do 30 listo­pada do godz. 23:59. Kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnięty 5 grud­nia. Regu­la­min kon­kursu dostępny na stro­nie TUTAJ

Czy­taj PL” to naj­więk­sza akcja pro­mu­jąca czy­tel­nic­two na świe­cie. W jej ramach w 16 pol­skich mia­stach poja­wiło się ponad 600 nośni­ków (city­li­ghty i pla­katy) z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie 12 dar­mo­wych e-booków i audio­bo­oków. Do dys­try­bu­cji kodów zachę­cani są wszy­scy ci, któ­rzy kochają książki. Za pomocą apli­ka­cji kod można wysłać do pię­ciorga zna­jo­mych, można także wydru­ko­wać pla­kat z kodem i powie­sić go w swoim miej­scu zamiesz­ka­nia, w pracy, czy zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie. Tym samym sieć wypo­ży­czalni „Czy­taj PL” codzien­nie powięk­sza się o nowe miej­sca.

* Cer­ty­fi­kat Pra­co­dawcy Przy­ja­znego Czy­ta­ją­cym zdo­były  już takie firmy, jak: Agora, Answear.com, Comarch, El Padre, Fre­sh­mail, Hand Made, Idea Bank, Interia.pl, Medi­cine, MJCC, My Works, Sale­sma­nago, Twojemeble.pl, Wal­ra­ven i Wawel.

fb_poprawiony_2-1

Czas na zwycięzców!

Czytniki otrzymują:

Dagmara Adamczyk
Paweł Dudziński
oraz Małgorzata
Gratulacje!

Może też zainteresują cię te tematy