Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mowa książki “Oso­bliwy dom Pani Pere­grine” to pro­duk­cja, która w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-office’u, zara­bia­jąc 28,8 miliona dola­rów. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że ma solid­nego kon­ku­renta – wkrótce do kin trafi “Dziew­czyna z pociągu” (ekra­ni­za­cja książki pod tym samym tytu­łem), która trafi do trzech tysięcy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cuje się, że zarobi około 24,3 miliona dola­rów. Jeśli sza­cunki okażą się trafne, nie prze­bije “Oso­bli­wego domu…” samym otwar­ciem, ale sze­roka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czyna z pociągu” dają fil­mowi duże szanse na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mierą jesieni.

W “Dziew­czy­nie z pociągu” wystą­pili Emily Blunt, Rebecca Fer­gu­son, Haley Ben­nett, Justin The­roux, Luke Evans, Alli­son Jan­ney, Edgar Rami­rez, Lisa Kudrow i Laura Pre­pon. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Erin Cres­sidy Wil­son reży­se­ro­wała Tate Tay­lor.

Książka uka­zała się nakła­dem wydaw­nic­twa Świat Książki, poni­żej opis wydawcy:

Rachel każ­dego ranka dojeż­dża do pracy tym samym pocią­giem. Wie, że pociąg zawsze zatrzy­muje się przed tym samym sema­fo­rem, dokład­nie naprze­ciwko sze­regu domów.
Zaczyna się jej nawet wyda­wać, że zna ludzi, któ­rzy miesz­kają w jed­nym z nich. Uważa, że pro­wa­dzą dosko­nałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczę­śliwa jak oni.
I nagle widzi coś wstrzą­sa­ją­cego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystar­cza.
Wszystko się zmie­nia. Rachel ma teraz oka­zję stać się czę­ścią życia ludzi, któ­rych widy­wała jedy­nie z daleka. Teraz się prze­ko­nają, że jest kimś wię­cej niż tylko dziew­czyną z pociągu.

NAJSZYBCIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ DEBIUT DLA DOROSŁYCH W HISTORII BRYTYJSKIEGO RYNKU.

COSEKUND KTOŚ W STANACH ZJEDNOCZONYCH KUPUJE TĘ KSIĄŻKĘ.

MILIONY EGZEMPLARZY SPRZEDANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE.

POWIEŚĆ UKAŻE SIĘ W 44 KRAJACH.okladka-dziewczyna

 

Może też zainteresują cię te tematy