Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będący czę­ścią kon­cernu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył prawa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Paula Coelho, „Alche­mika”. Nad książką czu­wał przez wiele lat Lau­rence Fish­burne z Cinema Gypsy, który wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fową Tri­Star Han­nah Min­ghella ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem.

Jestem pod­eks­cy­to­wany rusze­niem tego pro­jektu naprzód po tylu latach” – powie­dział Fish­burne.

Fra­kes i Buddy Patrick wydali 6,5 mln $ pod­czas Festi­walu Fil­mo­wego w Toronto, aby nabyć prawa do powie­ści od The Wein­stein Com­pany. 5 mln wią­zało się z zain­we­sto­wa­niem w prawa i wcze­sne szkice sce­na­riu­sza i kolejne 1,5 mln z opłata pro­duk­cyj­nymi dla Boba i Harveya Wein­stein, któ­rzy wciąż będą posia­dali zdol­ność pro­duk­cyjną. Rywa­li­zo­wali z Impe­ra­tive Enter­ta­in­ment.
Palm­Star ocze­kuje, że jakoś w poło­wie przy­szłego roku roz­pocz­nie się pro­duk­cja, a pre­miera filmu przy­pad­nie na rok 2018. Oczy­wi­ście w więk­szej mie­rze zaj­mie się tym Tri­Star, pod­czas gdy Palm­Star będzie współ­fi­nan­so­wać pro­jekt.

Jak wielu fanów tej książki, pamię­tam, kiedy po raz pierw­szy prze­czy­ta­łam „Alche­mika” – mówi Min­ghella. To histo­ria, do któ­rej powra­cam od lat i moim dłu­go­trwa­łym marze­niem było prze­nie­sie­nie tej wni­kli­wej, magicz­nej i fil­mo­wej przy­gody na ekran. Łatwo zro­zu­mieć, dla­czego książka połą­czyła ponad 65 milio­nów ludzi z całego świata, a my chcemy nakrę­cić film, który auten­tyczne odda całą jej moc i posze­rzy ten zasięg – kon­ty­nu­uje.

Alche­mik” zmie­nił moje życie, kiedy prze­czy­ta­łem go po raz pierw­szy pra­wie 20 lat temu. Pomógł mi w zna­le­zie­niu odwagi do podej­mo­wa­nia ryzyka i zaufa­nia w goni­twie po moje marze­nia. W pierw­szej roz­mo­wie z Han­nah odno­śnie „Alche­mika”, zda­łem sobie sprawę z tego, że ona dosko­nale rozu­mie wpływ tej powie­ści i wie­dzia­łem, że chcę zro­bić ten film razem z Tri­Star. Nie mógł­bym być bar­dziej pod­eks­cy­to­wany tym, że zaczy­namy tę wspólną podróż – dodaje Fra­kes.

Książka „Alche­mik” sprze­dała się w ponad 65 mln egzem­pla­rzy w 56 języ­kach – to jeden z rekor­dów Guin­nesa jeżeli cho­dzi o tłu­ma­cze­nie książki żyją­cego autora. To histo­ria paste­rza owiec o imie­niu San­tiago, który za namową Cyganki i Króla Salema wybiera się w podróż do Egiptu, aby szu­kać skarbu. W Afryce zostaje okra­dziony, podej­muje się pracy u sprze­dawcy krysz­ta­łów, ale nie rezy­gnuje ze swo­jej misji. Wkrótce na swo­jej dro­dze spo­tyka tytu­ło­wego alche­mika i to od niego uczy się, czym jest życie.

alchemik

Może też zainteresują cię te tematy