Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­torka Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­liła wywiadu Dariu­szowi Kortko z “Gazety Wybor­czej”. Roz­ma­wiali o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­rymi zaj­muje się biblio­teka.

Wnio­ski z roz­mowy są ponure – liczba czy­tel­ni­ków spada z roku na rok, rodzice nie czy­tają dzie­ciom, przez co nie wyra­biają w nich odru­chu czy­ta­nia, a księ­go­zbiory są bogate, ale zaku­rzone. Potrzebna na co dzień podziel­ność uwagi spra­wia, że trudno nam sku­pić się na jed­nej, dłuż­szej czyn­no­ści, przez co lek­tura staje się tru­dem, nie przy­jem­no­ścią.

Są też jed­nak pozy­tywy – nowo­ści wydaw­ni­cze są roz­chwy­ty­wane, a czy­tel­nicy gło­sują za zwięk­sza­niem budże­tów dla biblio­tek. Naj­wię­cej czyta mło­dzież, a sto­sun­kowo mało senio­rzy, któ­rzy za to korzy­stają z udo­god­nień takich jak spo­tka­nia czy kursy obsługi inter­netu.

Zapra­szamy do lek­tury wywiadu, który znaj­dzie­cie tutaj.

Może też zainteresują cię te tematy