Aktualności

Osoby czytające żyją dłużej?!

Naukowcy prze­py­tali 3 635 osób po pięć­dzie­siątce uczest­ni­czą­cych w roz­le­głych bada­niach doty­czą­cych zdro­wia w kwe­stii czy­tel­nic­twa. Następ­nie podzie­lili ich na trzy grupy: osoby nie­czy­ta­jące, osoby czy­ta­jące do 3,5 h tygo­dniowo oraz osoby czy­ta­jące ponad 3,5 h tygo­dniowo. W bada­niach “Social Science & Medi­cine” poka­zano, że czy­tel­ni­kami zazwy­czaj są kobiety, które ukoń­czyły col­lege oraz o wyż­szych docho­dach. Tym razem bada­cze przyj­rzeli się także kwe­stiom wieku, rasy, stanu zdro­wia, depre­sji, zatrud­nie­nia oraz stanu cywil­nego.

Oka­zało się, że ci, któ­rzy czy­tają książki do 3,5 h tygo­dniowo są aż o 17% mniej nara­żeni na śmierć w ciągu naj­bliż­szych 12 lat w porów­na­niu z tymi, któ­rzy nie czy­tają wcale. W gru­pie czy­ta­ją­cych wię­cej niż 3,5 h praw­do­po­do­bień­stwo spa­dało aż o 23%. Oka­zało się, że czy­tel­nicy żyją śred­nio dwa lata dłu­żej niż osoby nie­czy­ta­jące wcale.

Powyż­sze wyniki doty­czą ksią­żek. Podobną kore­la­cję odkryto przy czy­ta­niu gazet i cza­so­pism, jed­nak zależ­ność była słab­sza niż książ­kowa.

Pro­fe­sor Epi­de­mio­lo­gii z Uni­wer­sy­tetu w Yale, Becca R. Levy, oznaj­miła, że ludzie, któ­rzy czy­tają przy­najm­niej pół godziny dzien­nie, mają znaczną prze­wagę nad tymi, któ­rzy nie czy­tają – wła­śnie w kwe­stii prze­ży­cia.

źro­dło: nytimes.com

Może też zainteresują cię te tematy