Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

Utwo­rzo­na nie­daw­no fir­ma Laurence’a Bowe­na, Dan­cing Led­ge Pro­duc­tions naby­ła pra­wa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­we­go auto­ra, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pra­cy z wydaw­cą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­go­dę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andre­as” – thril­le­ra osa­dzo­ne­go w cza­sach II woj­ny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Marchant.

Inne powie­ści Mac­Le­ana to mię­dzy inny­mi „Dzia­ła Nawa­ro­ny”, „Sta­cja ark­tycz­na Zebra” czy „Tyl­ko dla orłów”. Każ­da powieść ma zostać zaadap­to­wa­na jako czte­ro- bądź sze­ścio­od­cin­ko­wy miniserial.

Mamy szczę­ście, że żyje­my i pra­cu­je­my w zło­tej epo­ce tele­wi­zyj­ne­go dra­ma­tu z ogrom­nym popy­tem na dobre adap­ta­cje i wyda­rze­nia tele­wi­zyj­ne. Wąt­pię, żeby w UK było dużo półek bez jakie­go­kol­wiek thril­le­ra Ali­sta­ria Mac­Le­ana, więc moż­li­wość współ­pra­cy z Har­per­Col­lins w celu adap­ta­cji czę­ści z nich jest nie­sa­mo­wi­cie eks­cy­tu­ją­ca. A jeże­li do tego mik­su doda­cie tak uta­len­to­wa­ne­go pisa­rza jak Tony Mar­chant, otrzy­ma­my pięk­ny, zło­żo­ny emo­cjo­nal­nie efekt przy­pra­wia­ją­cy o obgry­za­nie paznok­ci” – mówi Bowen. „Cie­szy­my się z moż­li­wo­ści współ­pra­cy z Dan­cing Led­ge przy powo­ły­wa­niu do życia fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści Ali­sta­ira Mac­Le­ana oraz na udział nowej widowni.

Har­per­Col­lins to wydaw­nic­two o boga­tej i róż­no­rod­nej histo­rii, a Mac­le­an jest jed­nym z naszych naj­bar­dziej cenio­nych auto­rów. Jeste­śmy zobo­wią­za­ni zapew­nić Was, że nasza mar­ka nadal się będzie roz­ra­stać i wciąż poszu­ku­je­my nowych spo­so­bów na opo­wie­dze­nie kla­sycz­nych histo­rii” – doda­je Katie Ful­ford, dyrek­tor pro­jek­tów spe­cjal­nych z Har­per­Col­lins Publishers.

alistair-maclean

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy