Sprawdzasz tag

Alistair MacLean

Aktualności

Thriller wojenny San Andreas autorstwa Alistaira MacLeana zostanie zekranizowany!

Utwo­rzo­na nie­daw­no fir­ma Laurence’a Bowe­na, Dan­cing Led­ge Pro­duc­tions naby­ła pra­wa do adap­ta­cji powie­ści best­sel­le­ro­we­go auto­ra, Ali­sta­ira Mac­Le­ana. W ramach współ­pra­cy z wydaw­cą, Har­per­Col­lins, roz­pocz­nie przy­go­dę od prze­nie­sie­nia na ekran powie­ści „San Andre­as” – thril­le­ra osa­dzo­ne­go w cza­sach II woj­ny świa­to­wej. Sce­na­riu­szem ma się zająć Tony Marchant.

Czy­taj dalej

-->