Aktualności

Unikatowy album fotografii na pomoc Ukrainie. Są akcenty Wiedźmina i Władcy Pierścieni

Album „Stop Wars” to zbiór foto­gra­fii wyko­na­nych przez ponad 50 osób z całe­go świa­ta. Ich tema­ty­ka jest uni­ka­to­wa – znaj­du­ją się na nich figur­ki przed­sta­wia­ją­ce zna­ne postaci.

Toy foto­gra­fia to dzie­dzi­na, w któ­rej obiek­tem zdjęć są nie ludzie czy kra­jo­bra­zy, a sce­ny zain­sce­ni­zo­wa­ne dzię­ki figur­kom czy zabaw­kom. Gru­pa ponad pięć­dzie­się­cior­ga osób zaj­mu­ją­cych się toy foto­gra­fią wyda­ła wspól­nie album „Stop Wars” – album foto­gra­fii figur­ko­wej pre­zen­tu­ją­cej tema­ty­kę zwią­za­ną ze zna­ny­mi utwo­ra­mi z popkul­tu­ry. Na zdję­ciach znaj­dzie­my posta­ci z „Gwiezd­nych Wojen”, „Dra­gon Bal­la”, „Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se”, ale też „Wład­cy Pier­ście­ni” i „Wiedź­mi­na”. Wśród twór­ców albu­mu są też foto­gra­fo­wie z Polski.


Cały zysk ze sprze­da­ży albu­mu tra­fi do gru­py Hospi­tal­lers, czy­li gru­py ukra­iń­skich para­me­dy­ków. Książ­ka jest dostęp­na na Amazon.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy