Aktualności

Proputinowski Siergiej Łukjanienko gościem honorowym Worldconu. Fandom Polski protestuje

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń „Fan­dom Pol­ski” opu­bli­ko­wał List Otwar­ty do Orga­ni­za­to­rów World­co­nu 2023 z ape­lem, by ode­brać Sier­gie­jo­wi Łukja­nien­ce sta­tus gościa hono­ro­we­go. Pisarz popie­ra zbrod­ni­czą poli­ty­kę Kremla.

World­con (a wła­ści­wie The World Scien­ce Fic­tion Conven­tion) to naj­star­szy kon­went miło­śni­ków fan­ta­sty­ki, któ­ry odby­wa się od 1939 roku. Impre­za odby­wa się co roku w innym mie­ście, naj­czę­ściej w USA. W cza­sie World­co­nu przy­zna­wa­ne są pre­sti­żo­we nagro­dy Hugo.

Naj­bliż­sza edy­cja odbę­dzie się w ter­mi­nie 16–20 sierp­nia 2023 roku w Cheng­du w Chi­nach. W cza­sie każ­dej edy­cji impre­zy kil­ka osób otrzy­mu­je sta­tus gości hono­ro­wych – w tym wypad­ku są to Liu Cixin, Sier­giej Łukja­nien­ko oraz Robert J. Sawyer.

Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń „Fan­dom Pol­ski” pro­te­stu­je prze­ciw­ko sta­tu­sie gościa hono­ro­we­go dla Sier­gie­ja Łukja­nien­ki, ponie­waż pisarz popie­ra agre­sję Rosji na Ukra­inę oraz zbrod­ni­czą poli­ty­kę Kremla.

W liście otwar­tym czytamy:

Fan­ta­sty­ka – obo­jęt­nie, czy to opty­mi­stycz­na wizja ze Star Tre­ka, czy dys­to­pij­ne mia­sta Gib­so­na – jest czę­sto odbi­ciem nasze­go świa­ta. Mówi o tym, jaką przy­szłość chcie­li­by­śmy widzieć i jak ją chce­my kształ­to­wać. Nie wszyst­kie opi­nie na ten temat moż­na zosta­wić za drzwia­mi kon­wen­tu. Sier­giej Łukja­nien­ko wystę­pu­je w rosyj­skiej tele­wi­zji i snu­je wizje bicia ukra­iń­skich dzie­ci tak dłu­go, aż poko­cha­ją mat­kę Rosję. Uśmie­cha się, kie­dy jego roz­mów­ca fan­ta­zju­je o ludo­bój­stwie. Ten czło­wiek jest hono­ro­wym gościem teo­re­tycz­nie naj­waż­niej­sze­go spo­tka­nia naszej spo­łecz­no­ści – przy­szło­rocz­ne­go World­co­nu. Jako pol­ski fan­dom widzi­my, co dzie­je się tuż za naszą gra­ni­cą. Dla­te­go nie zga­dza­my się na hono­ro­wa­nie czło­wie­ka, któ­ry entu­zja­stycz­nie klasz­cze bom­bar­do­wa­niu ukra­iń­skich miast i zbrod­niom rosyj­skich żoł­nie­rzy. Wystę­po­wa­nie w Rus­sia Today to dzi­siaj legi­ty­mi­zo­wa­nie inwa­zji na Ukra­inę. Ape­lu­je­my więc do orga­ni­za­to­rów World­co­nu 2023 o cof­nię­cie sta­tu­su gościa hono­ro­we­go Sier­gie­jo­wi Łukja­nien­ce, a mię­dzy­na­ro­do­wą spo­łecz­ność osób fanow­skich pro­si­my o wspar­cie w wywie­ra­niu nacisku”.

List otwar­ty został opu­bli­ko­wa­ny w czte­rech języ­kach: po pol­sku, angiel­sku, rosyj­sku i chiń­sku. Do tej pory pod­pi­sa­ło go nie­co ponad 600 osób. Pod­pi­sy moż­na skła­dać tutaj.

Anna Tess Gołę­biow­ska
zdję­cie w nagłów­ku: © A.Savin, WikiCommons 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy